По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към месец април 2018 г. е положително в размер на 1 319,1 млн.  лв. (1,3 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 528,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 209,5 млн. лв. Месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по КФП поради спецификата на данъчния календар.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към април 2018 г. са в размер на 12 970,8 млн. лв. или 33,9 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 020,0 млн. лв. (8,8 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 10 873,8 млн. лв., което представлява 34,9 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към месец април 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,9 % (887,0 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 2 332,4 млн. лв. или 40,5 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 302,3 млн. лева (14,9 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 4 996,5 млн. лв., което е 33,0 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към април 2017 г., постъпленията в групата нарастват със 165,2 млн. лв. (3,4 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 3 378,9 млн. лв. или 34,5 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.04.2018 г. е 69,3 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1 523,2 млн. лв. (29,6 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 79,9 млн. лв. или 42,1 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 539,1 млн. лв. или 49,1 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 3 005,9 млн. лв., което представлява 32,9 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,2 % (374,8 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 1 719,5 млн. лв., което представлява 36,6 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 377,4 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2018 г. възлизат на 11 651,7 млн. лв., което е 29,6 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 10 426,1 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високи разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование) и нарастването на капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС).

Нелихвените разходи са в размер на 10 871,3 млн. лв., което представлява 29,2 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към април 2018 г. са в размер на 10 132,2 млн. лв. (32,6 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 728,7 млн. лв. (11,8 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г). Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 10,5 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 390,1 млн. лв. или 54,0 % от планираните за 2018 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2018 г. от централния бюджет възлиза на 390,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 30.04.2018 г. е 10,7 млрд. лв., в т.ч. 9,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.