Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 24 213/15.05.2024 г. (шестгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 15.05.2030 г.

Министерството на финансите предложи за продажба ДЦК от емисията в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 3.25% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 10 юли 2024 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията, съобщи БНБ.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 259 373 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 22 623 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.30. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 97.00 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 22 623 000 лв. При 100 лв. номинал беше постигната минимална цена 96.45 и годишна доходност 3.97%; максимална цена 98.10, респективно доходност 3.65% и среднопретеглена цена 97.23 и годишна доходност 3.82% - изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.