Въпреки че приходите по консолидираната фискална програма (КФП)* нарастват спрямо същия период на предходната година, изпреварващият ръст на разходите води до влошаване на бюджетното салдо спрямо отчетеното за януари 2022 г. Докато за януари 2022 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 937 млн. лв., за януари 2023 г. излишъкът по КФП се свива наполовина - до 470 млн. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, сред тях промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия извън регулирания пазар и други. Това пише в свое съобщение Министерството на финансите и представя основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки.

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 4 836 млн. лв. и нарастват с 515 млн. лв. (12 на сто) спрямо отчетените за януари 2022 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо януари 2022 г. с 406 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - със 109 млн. лв. спрямо отчетените за същия месец на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2023 г. са в размер на 4 366 млн. лева. За сравнение, разходите по КФП за януари 2022 г. бяха в размер на 3 384 млн. лева. Най-значително нарастване има в частта на социалните разходи и по-специално разходите за пенсии, които нарастват номинално с над 370 млн. лв., следвани от разходите за субсидии, които нарастват с около 250 млн. лв., основно поради действащите програми за изплащане на компенсации за небитовите потребители на електрическа енергия. Ръст също така има при разходите за персонал, разходите за издръжка и капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 112 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

МФ отбелязва, че в края на месеца ще публикува на интернет страницата си статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2023 г. 

*В консолидираната фискална програма (КФП) наред с републиканския бюджет влизат още бюджетът на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства (вкл. европейските средства).