Средният лихвен процент по кредитите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.02 пр. п. до 3.04%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.64 пр. п. до 2.76% през юли 2021 г., показва статистиката на БНБ.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.15 пр. п. до 2.72%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0.09 пр. п. до 2.79%.

През юли 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове запазва нивото си от 2.61%, а по овърдрафта в евро намалява с 0.02 пр. п. до 1.95%.

За същия месец средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.62 пр. п. до 8.43%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.67 пр. п. до 9.06%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.01 пр. п. до 2.73%, а ГПР по тези кредити остава непроменен на ниво от 3.01%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0.43 пр. п. до 3.03%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове, отпускани на работодатели и самонаети лица спада с 0.50 пр. п. до 3.01%.

През юли 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0.02 пр. п. до 14.91%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове запазва нивото си от 20.27%.

През юли 2021 г. в сравнение с юни 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове нараства с 0.07 пр. п. до -0.19%, а по тези в евро - с 0.04 пр. п. до 0.01%.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00%.

Обемът по нов бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 58.1% (138.9 млн. лв.) до 100.2 млн. лв., а по тези в евро - със 70.3% (106.7 млн. лв.) до 45 млн. лв.

През отчетния месец средният лихвен процент по депозитите за домакинства с договорен матуритет в левове се понижава с 0.03 пр. п. до 0.05%, а по тези в евро - с 0.01 пр. п. до 0.04%.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове спада с 0.07 пр. п. до 0.17%, а по тези в евро - с 0.30 пр. п. до 0.22%.