През януари средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0,93 процентни пункта (п.п.) до 8,67 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0,92 п.п. до 9,21 на сто. Това съобщи БТА, като се позова на информация от  БНБ.

Спрямо миналата година понижението при кредитите за потребление е с 0,27 п.п. независимо от нарастващите за периода лихви на Европейската централна банка.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава на месечна база с 0,02 п.п. до 2,57 на сто, а ГПР по тези кредити - с 0,01 п.п. до 2,85 на сто. На годишна база понижението на лихвения процент е с 0,05 на сто, а при ГПР се отчита увеличение от 0,02 п.п.

При кредитирането за бизнеса БНБ отчита, че през януари средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,02 п.п. до 4,22 на сто, а по тези над 1 млн. евро се понижава с 0,47 п.п. до 4,28 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0,40 п.п. до 5,14 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,88 п.п. до 4,93 на сто. През януари 2024 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,04 п.п. до 3,61 на сто, а по овърдрафта в евро остава на ниво от 5,43 на сто.

През първия месец на настоящата година в сравнение с декември 2023 г. средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0,06 п.п. до 2,31 на сто, а по тези в евро намалява с 0,02 п.п. до 2,87 на сто.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове спада незначително до 0,03 на сто, а по тези в евро остава на ниво от 0,08 на сто.

При депозитите на домакинствата се наблюдава, че средният лихвен процент по влоговете в левове с договорен матуритет спада на месечна база с 0,21 п.п. до 0,74 на сто, а по тези в евро - с 0,35 п.п. до 1,06 на сто. Това в първо понижение на лихвите по влоговете в левове и евро от септември насам, отбеляза БТА.

Средните лихвени проценти по овърнайтдепозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0,01 на сто. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, се запазват на нивата от предходния месец съответно 0,10 на сто и 0,15 на сто