Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концентрацията между банки, която се изразява в придобиване на пряк едноличен контрол от страна на "Банка ДСК" ЕАД върху SG Експресбанк, съобщава на сайта си регулаторът.

Решението идва след като през август от ОТП Банк АД, Унгария обявиха, че българското им дъщерно дружество "Банка ДСК" АД е подписало договор за придобиване на 99,74% акционерно участие в "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, българското дъщерно дружество на Societe Generalе, Франция.

След концентрацията Банка ДСК ще има непряк контрол върху дъщерните дружества на SG Експресбанк: "Сосиете Женерал Факторинг" ЕООД, "Сожелиз-България" ЕООД и "Регионален фонд за градско развитие" АД, както и пряк контрол върху Застрахователно акционерно дружество "Сожелайф България" АД.

КЗК постанови незабавно изпълнение на решението. На основание Закона за защита на конкуренцията то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването по реда на Административно-процесуалния кодекс, а за третите лица - от публикуването му в електронния регистър на КЗК.