Правомощията на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) се разширяват. Това предвижа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция, публикуван за обществено обсъждане днес (5 януари). 

"Основна цел на предложените промени е повишаване на ефективността и пълнотата на плановата дейност на финансовата инспекция", пише в мотивите към законопроекта. 

В момемнта въз основа на утвърден годишен план финансови инспекции се извършват само по отношение на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, уредена в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Измененията, разширяват обхвата на плановите финансови инспекции, като наред с контрола по ЗОП се включват всички нормативни актове, които уреждат правомощия на органите на агенцията за спазване на бюджетната, финансово-стопанската дисциплина и за защита на публичните финансови интереси на Европейския съюз, България, общините и публичноправните организации.

По този начин ще се създаде възможност да се разгърнат в пълен обем контролните функции на агенцията, допълват вносителите.

Предлага се да се въведе възможност за реализиране на правомощията на органите на АДФИ при установяване на данни за нарушения, които не попадат в обхвата на текуща финансова инспекция.

Промяната се обосновава от случаи в практиката на агенцията, при които възниква обективна невъзможност за изменение на заповедта за възлагане на инспекция, пише в мотивите.

На следващо място се предлага изменение на досегашната уредба, предвиждаща резултатите от конкретна финансова инспекция да се отразяват в доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства, като към доклада се прилага допълнително и заключение, изготвено от финансовия инспектор. 

С това се предоставят и гарантират по-широки възможности за защита на проверяваните лица по отношение на констатациите, направени в хода на конкретна инспекция и отразени в проекта на доклад, смятат вносителите.

Проектът поставя акцент върху засилване ролята на вътрешния контрол за качество на инспекционната дейност.

За целта се предвижда формиране на независимо звено, което да бъде на пряко подчинение на директора на АДФИ.

По този начин ще бъде гарантирана в по-голяма степен обективността на финансовата инспекция чрез увеличаване на дейността по качествен контрол, пише още в мотивите.

С цел повишаване на гаранциите за безпристрастност и обективност при извършване на финансовите инспекции се предлагат промени, които засягат директорът на агенцията и финансовите инспектори.

Предлага се и усъвършенстване на редакцията на чл. 22, ал. 7 и на чл. 23, т. 5 от ЗДФИ. Във втората разпоредба се посочва изрично, че към пълна имуществена отговорност по ЗДФИ могат да бъдат привличани, както физически, така и юридически лица

Изменението се налага за преодоляване на наличието на противоречива съдебна практика, доколкото в част от влезлите в сила решения се приема, че такава отговорност може да носят само физически лица, разбираме още от мотивите към зконопроекта.