Комисията за финансов надзор (КФН) одобри днес непряко придобиване на квалифицирано участие на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в застрахователно дружество "Евроинс" АД, ЗД, "Евроинс живот" ЕАД и ЗД "ЕИГ Ре" АД чрез пряко придобиване на квалифицирано участие в капитала на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, съобщава КФН на страницата си в интернет.

Досега ЕБВР притежаваше 57 048 031 обикновени, поименни, материализирани, непривилегировани акции c номинална стойност 1 лев всяка, от капитала на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, и 9,9 на сто ликвидационен дял. Тези акции представляват 9,9 на сто от капитала на "Застрахователно дружество Евроинс Живот" ЕАД, 9,9 на сто от капитала на "Застрахователно дружество ЕИГ РЕ" АД, и 9,76 на сто от капитала на "ЗД Евроинс" АД.

След придобиването, ЕБВР ще притежава пряко 95 806 260 обикновени, поименни, материализирани, непривилегировани акции, с номинал един лев всяка от капитала на "Евроинс Иншурънс Груп" АД. Те ще представляват 15,79 на сто от общия размер на акционерния капитал на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, представляващи 15,79 на сто от капитала на "Застрахователно дружество Евроинс Живот" ЕАД и 15,79 на сто от капитала на "Застрахователно дружество ЕИГ РЕ" АД и 15,57 на сто от капитала на "ЗД Евроинс" АД.