Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение за прилагане на еднократен компенсаторен механизъм във връзка с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия на 19 май 2024 г., съобщиха от регулатора. С него се задължава "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО) да извърши вторичен сетълмент за 19 май 2024 г., при който да калкулира задълженията на пазарните участници за балансираща енергия по механизъм, отразяващ компенсация във връзка с реализирания финансов излишък от оператора на преносната система на посочената дата.

БТА припомня, че в отворено писмо Асоциацията за свободен енергиен пазар (АСЕП) и Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ) посочиха по-рано този месец, че цените на балансиращата електроенергия за излишък за май са стигнали до 2684,50 лв. за мегаватчас, а при недостиг - до 6342 лв. Асоциациите уточниха, че на 12 юни независимият преносен оператор е публикувал окончателни цени за балансираща електрическа енергия за периода 01.05.-31.05.2024 г. Според тях тези цени вероятно са изчислени съгласно новоприетата от КЕВР Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия, която е в сила от 01.05.2024 г. БТА потърси тогава коментар от КЕВР по повод обвиненията на двете асоциации, че екстремните цени на балансиращата енергия през май вероятно са изчислени съгласно новоприетата от КЕВР Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия, която е в сила от 1 май тази година. От там отговориха, че за изготвянето на становище във връзка с повдигнатите въпроси е необходим анализ на огромен обем данни, за което е нужно време. След изготвяне на анализа, регулаторът ще излезе със становище.

Според регулатора с днешното си решение КЕВР разрешава възникналия проблем чрез по-справедлив начин на разпределение на разходите за балансираща електроенергия между всички участници на пазара. С оглед на всички анализирани факти и обстоятелства, регулаторът счита за обосновано през настоящия регулаторен период на ЕСО, завършващ на 30.06.2024 г., финансовият излишък на преносния оператор, реализиран от функционирането на балансиращия пазар на 19.05.2024 г., да бъде трансформиран във финансова неутралност за ЕСО. Това ще стане чрез извършване от дружеството на вторичен сетълмент, при който при калкулациите само на задълженията за 19.05.2024 г. на пазарните участници да се използва цена, изчислена по реда на Методиката за определяне на цени на балансираща електрическа енергия (Методиката). За сетълмент периодите, за които се прилага чл. 8, ал. 4 от Методиката, се прилага и допълнителен коефициент, отразяващ компенсация във връзка с реализирания финансов излишък от оператора на преносната система на 19.05.2024 г.

Комисията счита, че вземанията на координаторите на балансиращи групи от оператора за 19.05.2024 г. не следва да се коригират, тъй като са в резултат от тяхното професионално и отговорно поведение. До последния възможен момент те стриктно и точно са следели в реално време производството и потреблението в групата си, като са предприели всички необходими действия за постигане на балансиран график, в т.ч. чрез активно участие на пазар "в рамките на деня". Стимулирането на подобно поведение при всички координатори на балансиращи групи е основополагащата цел за създаването на балансиращия пазар. Във връзка с това координаторите, реализирали по-високи приходи, не следва да бъдат задължавани да върнат част от по-високите си приходи за посочената дата, тъй като това ще ги демотивира да продължават да следят графиците си по досегашния прецизен и отговорен начин.

В решението на КЕВР са посочени основните фактори за високите стойности на цените на балансиращата енергия на 19.05.2024 г. След анализ на данните за системния небаланс, клиринговите цени на балансиращата енергия и постигнатите цени за енергиен недостиг и излишък, както и разходите на координаторите на балансиращи групи за месец май 2024 г. е изяснено, че причините са: липса на реакция и подценяване на ситуацията от страна на значителна част от координаторите на балансиращи групи на конкретната дата; възползването на един от основните доставчици на балансираща енергия от липсата на достатъчно конкуренция при осигуряването на електрическа енергия за покриване на реализирания огромен недостиг; в резултат на високите цени на балансиращата енергия и огромния недостиг на ЕЕС, за интервалите на доставка от 8:00 ч. до 18:00 ч. на 19.05.2024 г. е приложена корекцията с коефициента по чл. 8, ал. 4 от Методиката, съответно разходите и приходите на координаторите на балансиращи групи достигат екстремни нива, като в останалите дни от месеца като цяло не се наблюдават прекалено високи стойности.

Прилагането на еднократен компенсаторен механизъм за осигуряване на финансова неутралност на преносния оператор е обосновано единствено с оглед строго специфичните факти и обстоятелства при функционирането на балансиращия пазар в условия на кратковременно действие на Методиката поради завършващия на 30.06.2024 г. регулаторен период на ЕСО. След посочената дата такъв механизъм не може да бъде прилаган като сред аргументите за това са и правата и задълженията на електропреносния оператор след неговото присъединяване към европейските платформи за балансираща енергия, се посочва още в съобщението.

Вчера председателят на КЕВР Иван Иванов коментира пред журналисти, че счита, че причините да се стигне до тази ситуация са в две насоки. Първата е, че самите търговци и координатори не са осигурили персонал, който своевременно да реагира на промените в метрологичната обстановка. 19 май е бил неделя, като промените, които са били отразени в метрологичната прогноза в събота, не са били отчетени. Бездействието се е проявило на 19 май, когато е имало липса на реакция. Търговците са могли с едно предизвестие от два часа да закупят енергия от пазарния сегмент "в рамките на деня". Иванов посочи, че цената на 19 май в този сегмент е била между 50 евро и 275 евро за мегаватчас, която е много далеч от цената, която е достигнала балансиращата енергия, произведена от ТЕЦ "Марица-Изток" 2 - от 1710 лева. На второ място търговците са могли да внесат от чужбина електроенергия. Проверката на Иванов в ЕСО е показала, че на 19 май е имало свободен входящ капацитет от Румъния и Гърция в размер на около 2500 мегавата.