Облачните услуги са от основно значение за обособяването на истински, конкурентен и единен пазар на данни за клиентите на застрахователните, инвестиционните и пенсионноосигурителните дружества. Това показало проучване на Комисията за финансов надзор (КФН) за тенденциите при използване на облачни услуги сред поднадзорните лица, проведено през ноември 2020-а. От регулатора допълват, че именно облачните услуги се разглеждат като онези дигитални технологии, които ще допринесат за постигане целите за устойчивост на Зелената сделка в различни области.

Участие в проучването взели 113 дружества, от които 35 функциониращи на инвестиционния (инвестиционни посредници, публични дружества, управляващи дружества и дружества със специална и инвестиционна цел), 76 на застрахователния и 2 на осигурителния пазар.

Облачните услуги са иновацията, която според най-много лица в застрахователния сектор, е спомогнала за намаляване на разходите им, сочат резултатите. Като основно предимство на облачните услуги се изтъкват: наличието на по-добра стабилност на системите, по-лесното им възстановяване в случай на авария, както и намалени разходи за администрирането им.

Кой притежава вашите данни в облака?

Този въпрос пречи на много предприятия да направят скок към облака, особено когато разглеждат чувствителни данни.

"Споразуменията (SLA) трябва конкретно да индикират прилаганите политики за собственост на данни, така че всичко да е прозрачно и ясно. В идеалния случай SLA трябва да посочва, че всички права на собственост се присъждат към потребителя. При положение обаче, че доставчикът не посочи изрично своите политики за собственост на данните в SLA, не може да се гарантира безопасността на информацията", разясняват от КФН. В тази връзка 70% от дружествата са дали отговор, че са базирани на услуги, 13% - многостепенни или йерархични, а 17% не са отговорили. Инвестиционните посредници в небанковия финансов сектор са с най-голям дял в споразуменията, базирани на услуги, следвани от управляващите дружества и инвестиционните посредници в банковия сектор.

От направено проучване от статистическата служба на Европейския съюз "Евростат", 26% от компаниите в ЕС с най-малко 10 заети лица са внедрили облачни услуги в работата си. Използването им е нараснало бързо през последните няколко години. Големите компании използват облачните услуги много повече (56% от фирмите с и над 250 наети лица), отколкото малките (23% от фирмите с персонал от 10 до 49 души).

Значителни разлики могат да се наблюдават между страните по отношение на използването на облачните услуги. Голяма част от компаниите използват облачни услуги в скандинавските държави-членки на ЕС. Над половината от фирмите във Финландия (65%), Швеция (57%) и Дания (56%) използват облачни услуги. В противоположния край на скалата са България (8%) и Румъния (10%). Информацията е на Евростат и е част от резултатите от проучване за използването на ИКТ (ICT) (информационни и комуникационни технологии) от фирмите. Компаниите използват облачни услуги най-вече за електронна поща (69% от фирмите), последвано от съхранение на файлове в електронна форма в облак (68%). Фирмите купуват по-рядко изчислителна мощ, за да стартират собствен софтуер (23%) или използват CRM софтуерни приложения в облака за управление на информация за клиентите (29%), става още ясно от анализа на Ервостат.