През 2021-а ще бъде извършен преглед на Директивата за платежните услуги. Това съобщи подуправителят, ръководител на управление "Банково" и член на УС на БНБ Нина Стоянова по време на Конференция "Банките и бизнесът", организирана от в. Капитал. 

"Независимо, че предстои събиране на информация от пазарните участници, от регулаторите относно темите, в които директивата трябва да бъде преразгледана. От сега са ясни няколко направления, включително от публикуваните вече материали", обясни Нина Стоянова. 

На първо място отново ще се говори за задълбочено установяване на идентичността, като ще бъдат отчетени резултатите от неговото прилагане досега в бизнеса, посочи тя. По думите й  вниманието ще бъде насочено към преодоляване на някои нови форми на измами като фишинг, социално инженерство и други в онлайн среда. Те изискват съответни регулаторни и технически действия за тяхното предотвратяване, добави Нина Стоянова.

"Мисли се и в посока за поставяне на изискване за съвпадане на името на лицето, посочено в платежното нареждане и на получателя на средствата по сметката. Отново с оглед на предотвратяване на измамите", обясни Стоянова.

Важен акцент ще бъдат и незабавните плащания, подчерта подуправителят на Централната банка.

"Това ще бъде основата на архитектурата на платежния процес в Европа в следващите 1-2 години", каза Нина Стоянова. Тя посочи, че е установено, че не е достатъчно разпространението на тези продукти и услуги в Европа. По думите й заради това се мисли в посока на нормативно регулиране на участието на доставчиците на платежни услуги в схемата на Европейския платежен съвет за незабавни плащания, както и за налагане на изискване таксите за незабавни кредитни преводи да бъдат не по-високи от таксите за обикновен кредитен превод.

Ще се работи и за трансевропейска достижимост на незабавните плащания не само за национална такава, обясни Стоянова.

"Предстои да бъдат проучени възможностите за използване на електронна идентификация, удостоверителни услуги за нуждите на задълбочено установяване на идентичността на клиента, тогава когато той достъпва своя профил или нарежда операции онлайн", посочи Нина Стоянова. 

Наблюдава се силно сближаване в бизнеса на дружествата за електронни пари и платежните институции, което вероятно ще оправдае елиминирането на Директивата за електронните пари и включването им в една обща регулаторна рамка, каза още тя.

"Очаква се да бъдат регулирани също така и техническите услуги, които спомагат за извършването на платежните услуги, доколкото те са критични за тяхното гладко протичане", обясни подуправителят.

Част от пакета документи, които бяха публикувани са Регламент за оперативната устойчивост на числовите финанси, който съдържа нови изисквания към преодоляване на рисковете за IT услугите и цифровизацията. Също така и Регламентът за пазарите на криптоактиви, стана още ясно от изказването на Нина Стоянова.