Микрокредитите, финансирани със средства от Фонда на фондовете, ще се отпускат при по-облекчени условия, съобщиха от институцията.

Целта е те да станат достъпни за по-широк кръг крайни получатели и да се улесни процесът на кандидатстване за тях. 

Предвиденият публичен ресурс за микрокредитиране със споделяне на риска е 23,9 млн. лв., осигурени от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Средствата стигат до предприятията чрез три финансови посредника - "СИС Кредит", "Микрофонд" и Първа инвестиционна банка (ПИБ).

Фондът вече подписа анекси към споразуменията с всички тях, с които подобрява условията по заемите. С тях се разширява обхватът на кредитополучателите - финансиране вече могат да получат фирми и самонаети лица, регистрирани преди не повече от 5 години. Досега условието беше кандидатите да имат по-малко от 3 приключени финансови години.

Облекчават се и административните изисквания за доказване на целесъобразността на извършваните разходи, финансирани чрез кредит по финансовия инструмент.

С цел преодоляване на последствията от COVID-19 за период от девет месеца след края на извънредната епидемична обстановка се прилагат допълнителни облекчения:

- възможност за гратисен период за главницата и/или лихвата по кредита до три години;

- възможност за отпускане на малки кредити до 5000 лв.;

- отпада изискването кандидатът за кредит да не е разпределял печалба.

Микрокредитите със споделен риск подкрепят създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подпомагат също предприятия, чиито собственици са представители на уязвими групи - безработни над шест месеца, младежи до 29-годишна възраст, хора с увреждания.

Кредитите са в размер до 48 895 лв., а срокът за тяхното погасяване е до 10 години. Те се отпускат за придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице. С тях могат да се покриват и други разходи, свързани с основната стопанска дейност, включително професионално обучение на работниците или предприемача.