Европейската централна банка (ЕЦБ) запази основните си лихви без промяна, съобщава банката на еврозоната, която проведе заседанието си в Атина. ЕЦБ оставя трите си водещи лихви на достигнатите вече нива - за първи път, след като през юли миналата година започна кампания за увеличаване на ставките, за да противостои на повишаващите се цени.

Да припомним, че на септемврийското си заседание, считано от 20 септември лихвата по основните операции по рефинансиране (до една седмица) нарасна до 4.50%, на 4.75% беше увеличена лихвата по пределното кредитно улеснение (по маржин кредитите) и 4.00% стана лихвата по депозитното улеснение. Това беше десето поредно повишение на основните лихвени проценти на ЕЦБ.

Предприетата днес лихвена пауза идва след 10 поредни увеличения на трите лихви за период от 16 месеца.

ЕЦБ предприе увеличаване на лихвите през юли миналата година с 50 базисни пункта (0.5 процентни пункта), вдигайки ги за първи път от 11 години. На последвалите заседания на Управителния съвет бяха предприети нови увеличения на лихвите - със 75 базисни пункта през септември и с още 75 базисни пункта през октомври 2022 г. От декември миналата година до март т.г. ЕЦБ забави темпа на покачване на лихвите, вдигайки ги с по 50 базисни пункта. През май, юни, юли и септември, банката на еврозоната повиши основните лихви с 25 базинсни пункта.

Аргументите за днешното решение от ЕЦБ

В публикуваното съобщение на сайта на регулатора се посочва, че въз основа на сегашната си оценка Управителният съвет (УС) счита, че основните лихвени проценти на ЕЦБ са на равнище, което, ако бъде поддържано достатъчно дълго, ще допринесе съществено за постигането на тази цел. Бъдещите му решения ще осигурят определянето на достатъчно рестриктивни основни лихвени проценти толкова дълго, колкото е необходимо.

УС ще продължи да прилага основан на данните подход, когато определя подходящото ниво и продължителност на рестриктивността. По-специално, решенията му за лихвените проценти ще се основават на оценката му за перспективата за инфлацията въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и доброто функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика.

Как ще се развиват двете програми за закупуване на активи 

Програмата за закупуване на активи (APP) и Програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) продължават да действат.

Портфейлът по APP намалява с премерен и предвидим темп, тъй като Евросистемата вече не реинвестира погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж.

Що се отнася до PEPP, Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да не се допусне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Управителният съвет на ЕЦБ ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операции по рефинансиране

В хода на процеса, в който банките изплащат заети в целевите операции по дългосрочно рефинансиране средства, Управителният съвет ще подлага на редовна оценка как целевите операции по кредитиране и протичащото изплащане допринасят за неговата позиция по паричната политика, пише още в решението на УС на ЕЦБ.

В заключение се казва, че Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това, Инструментът за защита на трансмисионния механизъм на паричната политика е на разположение за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.