Европейската комисия предложи директива, с която се гарантира минимална ефективна данъчна ставка за глобалните дейности на големи многонационални групи.

С предложението се изпълнява ангажиментът на ЕС да предприеме изключително бързи действия и да бъде сред първите, изпълнили неотдавнашното историческо глобално споразумение за данъчна реформа, което има за цел да внесе справедливост, прозрачност и стабилност в международната рамка за корпоративно данъчно облагане.

Днешното предложение се придържа тясно към международното споразумение и определя как принципите за ефективна данъчна ставка от 15%, договорена от 137 държави, ще се прилагат на практика в рамките на ЕС за всички многонационални компании с повече от 750 млн. евро комбинирани финансови приходи.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: "Като предприема бързи крачи за привеждане в съответствие с широкообхватното споразумение на ОИСР, Европа изпълнява пълноценно своята роля за създаване на по-справедлива глобална система за корпоративно данъчно облагане. Това е особено важно в момент, когато трябва да увеличим публичното финансиране за справедлив устойчив растеж и инвестиции и да отговорим на нуждите от публично финансиране — както за справяне с последиците от пандемията, така и за постигане на напредък по отношение на екологичния и цифровия преход. Включването в законодателството на ЕС на споразумението на ОИСР за минимално ефективно данъчно облагане ще бъде от жизненоважно значение за борбата с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане, като същевременно се предотвратява "надпреварата за достигане на най-ниски равнища" с нездравословна данъчна конкуренция между държавите. Това е важна стъпка напред за нашата програма за справедливо данъчно облагане".

Контекст

Минималното корпоративно данъчно облагане представлява едно от двете работни направления на глобалното споразумение - другото е частичното преразпределяне на правата на данъчно облагане (известно като стълб 1). Така ще се адаптират международните правила относно начина, по който данъчното облагане на корпоративните печалби на най-големите и най-печелившите многонационални дружества се разпределя между държавите, за да се отрази променящият се характер на бизнес моделите и способността на дружествата да извършват стопанска дейност без физическо присъствие. Комисията също така ще направи предложение за преразпределяне на правата на данъчно облагане през 2022 г., след като бъдат договорени техническите аспекти на многостранната конвенция.

Следващи стъпки

Програмата на Комисията в областта на данъчното облагане допълва, но е по-широка от елементите, обхванати от споразумението на ОИСР. До края на 2023 г. ще публикуваме и нова рамка за данъчно облагане на предприятията в ЕС, която ще намали административната тежест за предприятията, работещи в държавите членки, ще премахне данъчните пречки и ще създаде по-благоприятна за бизнеса среда на единния пазар.

За да влезе в сила законодателството всички държави членки на ЕС ще трябва да постигнат единодушно съгласие в Съвета. Европейският парламент и Европейският икономически и социален комитет също ще трябва да бъдат консултирани и да дадат своето становище.