Еврокомисари, министри, водещи експерти, бизнес лидери, евродепутати, представители на неправителствени организации ще обсъждат в София предизвикателствата и възможностите, пред които климатичните политики и Зеления преход изправят икономиките и обществата ни. За трета поредна година Dir.bg и 3e-news организират най-мащабния регионален форум за Зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден. В продължение на 3 дни - от 20-и до 22-и юни, над 130 панелисти от 10 държави ще участват в различни формати и дискусии, свързани с всички аспекти на екологичната трансформация на икономиката и енергетиката.

Финансирането на зеления преход, заедно с устойчивото развитие на страните от Централна и Източна Европа ще бъдат основния фокус на втория ден ключовото събитие Green Transition 2023. А какви възможности за инвестиции може да подкрепи климатичната банка на Европа, ни разказва Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ. Тя ще вземе участие в панела за финансиране на зелената трансформация в региона на Централна и Източна Европа. Климатичната банка вече създава механизми за оценка на "зелените заблуди" (greenwashing). Въвеждането на ясни стандарти и определения чрез таксономията на ЕС ще помогне на публичния и частния сектор да преценява кога дадена инвестиционна дейност е устойчива. Така могат да се предотвратят случаите на "зелени заблуди", които се изразяват в предоставяне на подвеждаща или дори невярна информация за действията в областта на климата и околната среда.

Георги Велев, 3e-News

Г-жо Павлова, според Вас може ли ЕИБ да се нарече зелената инвестиционна банка на Европа?

Европейската инвестиционна банка е климатичната банка на ЕС. Ние работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия, частния сектор и държавите членки като България, за да насочим нашите общества по пътя към постигане на въглеродна неутралност, като същевременно се грижим никой да не бъде пренебрегнат и подкрепяме целите на ЕС за сближаване.

Тази година отбелязваме 30-годишнината от дейността на ЕИБ в България. До този момент сме предоставили подкрепа за инвестиционни проекти в размер на над 6 млрд. евро, а през 2022 г. от нашите дейности са се възползвали 7 800 предприятия и сме осигурили над 133 000 работни места. В перспектива банката има готовност да увеличи подкрепата си за зеления преход в България. Готови сме за работа и бих искала да насърча всички потенциални клиенти да се свържат с нашия офис в София.

ЕИБ се нарежда сред най-големите финансиращи организации в света в областта на климата. През 2007 г. ние въведохме зелените облигации на световните капиталови пазари и сме първият многостранен кредитор, привел своите операции в съответствие с Парижкото споразумение за климата, включително чрез спиране на финансирането на продължаващи проекти за изкопаеми горива. През ноември 2020 г. Съветът на директорите на ЕИБ прие нашата Пътна карта на климатичната банка, с цел да изпълни амбициозната си програма в подкрепа на действия по отношение на климата и инвестиции за екологична устойчивост на стойност 1 трлн. евро до 2030 г. и да ангажира над 50 % от финансирането на ЕИБ за действия по отношение на климата и устойчивостта на околната среда до 2025 г. Само през 2022 г. ние заделихме 36,5 млрд. евро за действия в областта на климата и екологичната устойчивост, което представлява 58 % от нашето финансиране, с което преизпълнихме целта от 50 % три години преди предвидения срок.

Кои са проектите, на които банката обръща основно внимание?

Главното в нашата дейност е осигуряването на финансиране и консултантски услуги за инфраструктура за чиста енергия, например слънчева енергия или по-енергийно ефективни сгради, зелено градско развитие, устойчиви транспортни решения, като метро, железопътен транспорт и инфраструктура за зареждане на електрически автомобили, проекти за адаптиране към изменението на климата и новаторски авангардни технологии за декарбонизиране на тежката промишленост. А освен това малките и средните предприятия играят важна роля в борбата с изменението на климата. Голямата част от финансирането за малки и средни предприятия се отпуска от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от Групата на ЕИБ и е профилиран в областта на малките предприятия и рисковия капитал. ЕИФ предлага гаранции по заеми на финансови посредници, които предоставят тези средства на дружества при изгодни лихвени условия, и инвестира във фондове за рисков капитал, подкрепящи чистите технологии.

Как оказвате помощ на потенциалните клиенти, за да могат да изпълнят критериите за устойчивост на ЕИБ?

България е един от най-големите бенефициенти на консултантски услуги от ЕИБ. Банката работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и с правителството, търговските банки и местните власти на България, като им помага да идентифицират, подготвят и разработят проекти за зелени инвестиции. Ние предлагаме разнообразна подкрепа на клиенти, които имат нужда от помощ при разработване на проект или намиране на подходящо финансиране за него. Освен това нашите екипи могат да окажат подкрепа при изготвяне на стратегии и да осигурят изграждане на капацитет в конкретни сектори. Ние предоставяме иновативни финансови продукти, които не могат да се намерят лесно на пазара, и сме в състояние да предложим безвъзмездни средства и техническа помощ, за да подпомогнем успешното изпълнение на проектите. Освен това консултираме и множество малки предприятия и помагаме за разработването на финансови инструменти и инвестиционни платформи, които съчетават структурните фондове на ЕС с други източници на финансиране.

По какъв начин банката избягва "зелените заблуди"?

ЕИБ оценява и наблюдава всички инвестиционни проекти, които тя финансира, с оглед на тяхната устойчивост, като например техните екологични, социални и управленски измерения. Всички проекти, които финансираме, трябва да са приведени в съответствие с целите на Парижкото споразумение за климата. Някои дейности, като проекти за изкопаеми горива, са изключени от обхвата ни на финансиране.

Банката взема активно участие в процеса на екологизиране на финансовата система, като помага при разработването на общ език и набор от стандарти за устойчиво финансиране. Дадохме своя принос при разработването на таксономията на ЕС и проекта за стандарт на ЕС за зелени облигации. Въвеждането на ясни стандарти и определения чрез таксономията на ЕС ще помогне на публичния и частния сектор да преценят кога дадена инвестиционна дейност е устойчива. Така могат да се предотвратят случаите на т. нар. "зелени заблуди", които се изразяват в предоставяне на подвеждаща или дори невярна информация за действията в областта на климата и околната среда. Таксономията на ЕС ще допринесе за създаването на по-прозрачни и устойчиви финансови пазари, което от своя страна ще помогне за мобилизирането на частен капитал, необходим за ускоряване на екологичния преход на нашите икономики.

Да очакваме ли бум на проекти, свързани с устойчивото развитие, по линия на Европейския зелен пакт? Дали ЕИБ разполага с достатъчно ресурси, за да осигури финансирането на тези начинания? Дали използването на публично-частно партньорство за тази цел е добра идея?

Несъмнено, за да може ЕС да постигне своята цел за неутралитет по отношение на климата до средата на века, да повиши икономическия растеж, заетостта и благосъстоянието ще трябва да работи в тясно сътрудничество с публичния и частния сектор при разработването на екологични проекти във всички сектори на икономиката. Въпреки това публичната подкрепа от институции като ЕИБ няма да бъде напълно достатъчна, за да подпомогне екологичния преход. Именно поради това ангажирането на частния сектор и изграждането на публично-частни партньорства са от ключово значение за успеха на прехода към зелена икономика.

ЕИБ играе активна роля при привличането на групови инвеститори. С помощта на иновативни финансови инструменти ние намаляваме инвестиционния риск за частния сектор. Така например ние подкрепихме сектора на вятърните електроцентрали в открито море, още в самото му зараждане в началото на 2000 г., когато за търговските банки технологията беше твърде рискова. Наскоро съфинансирахме първата европейска гига-фабрика за производство на литиево-йонни батерии в Швеция, както и инсталации за производство на екологични торове и екологична стомана с използване на възобновяем водород в Испания и Швеция. Надяваме се, че много скоро ще можем да финансираме подобен тип проекти и в България.

От 2021 г. досега ЕИБ е подкрепила инвестиции в зелени проекти на стойност около 222 млрд. евро. Дали наистина интересът в тази насока е толкова голям? И как ЕИБ се справя с енергийната криза?

Всъщност, Групата на ЕИБ е на път да постигне заложената цел - да подкрепи "зелени" инвестиции на стойност 1 трлн. евро през това десетилетие, като вече е подкрепила инвестиции за 222 млрд. евро през изминалите две години. Въпреки това средствата, необходими за финансиране, са много по-значителни и нито една институция не може да се справи сама. Според Европейската комисия само инвестициите в енергетиката на ЕС трябва да се удвоят в сравнение с последното десетилетие и да надхвърлят 400 млрд. евро годишно през това десетилетие, за да се постигне целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с 1990 г. Освен това, за да спре Европа да разчита на руския газ, до 2027 г. ще са необходими допълнителни инвестиции в размер на 210 млрд. евро за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и електропреносни мрежи.

Ние сме в преговори с Електроенергийния системен оператор, за да обсъдим какви проекти бихме могли да подкрепим, например за разширяване на електропреносната мрежа и интегриране на повече възобновяеми енергийни източници с цел ускоряване на екологичния преход и укрепване на енергийната сигурност на България.

За да задоволи нуждата от финансиране в сектора на енергетиката, ЕИБ увеличи финансовата подкрепа на плана на Европейската комисия REPowerEU за намаляване на зависимостта от руски изкопаеми горива и ускоряване на екологичния преход, като увеличи до безпрецедентни нива размера на финансирането от Групата на ЕИБ за чиста енергия. В следващите пет години ще бъдат направени допълнителни инвестиции в размер до 30 млрд. евро за дружества и публични власти. Тези средства допълват и без това сериозната подкрепа по линия на ЕИБ за енергетиката в ЕС, която възлиза на близо 11 млрд. евро годишно. Според прогнозите до 2027 г. пакетът на банката, предназначен за REPowerEU, ще привлече допълнителни инвестиции на стойност до 115 млрд. евро, което ще даде съществен принос за постигането на енергийна независимост и зелен преход в Европа.

ЕИФ ще подкрепи REPowerEU чрез инвестиции в рисков капитал, частно дялово участие и инфраструктурни фондове. Портфейлът на ЕИФ за посредническо финансиране спомага и за устойчив екологичен преход в Европейския съюз, като оказва подкрепа и инвестира в енергийна ефективност, нисковъглеродни и възобновяеми технологии, екологични иновации и повишаване на дела на кръговата икономика.

Бихте ли посочили някои примери на проекти за устойчиво развитие, които да бъдат полезни за българското общество? Моля да ни напомните и колко инвестиции в зелени проекти в момента подкрепя ЕИБ в България?

През 2022 г. "зеленото" финансиране на ЕИБ в България достигна 241 млн. евро, което представлява 50 % от общата дейност на банката в страната, а това е един много добър резултат. Това включва и оказаната подкрепа за разширяването на софийското метро, като ние финансираме почти всички отсечки на метрото с цел намаляване на вредните емисии, подобряване на градската мобилност и създаване на работни места. Освен това, финансираме и Плана за устойчива градска мобилност на София, с което се увеличава дела на проектите за градско развитие, които са насочени към разширяване на инфраструктурата за пешеходна мобилност, улесняване на достъпа на хората с намалена подвижност до обществената инфраструктура, а също така се подобрява качеството на въздуха.

Наред с това ЕИБ работи с Фонд ФЛАГ в подкрепа на инвестиции за градоустройствени подобрения и възстановяване, като енергийна ефективност и благоустройство в по-малките общини в цяла България. В рамките на предишното сътрудничество с Фонд ФЛАГ договорихме съфинансиране на проекти на стойност над 60 млн. евро. Това включва мерки за обновяване и енергийна ефективност в училища в Стара Загора, развитие на зелени градски площи във Варна, изграждане на медицински център в Царево, подмяна на ВИК инфраструктура в Благоевград и мерки за възобновяема енергия в Мъглиж.

Бих искала да спомена и Декарбонизационния фонд, за който нашият екип е направил пазарно проучване, доклад за инвестиционна стратегия, предложения за варианти за структуриране на фонда, план на човешките ресурси, процедурен наръчник. Като цяло заданието, за което бяхме наети от Европейската комисия е изпълнено, но оставаме на разположение за допълнително съдействие на българското правителство когато има решение как да функционира фондът.

ЕИБ се ангажира да увеличи своето кредитиране за зелените приоритети в България в подкрепа на Европейския зелен пакт и целите от българската рамкова програма в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Една от най-важните области, които имаме готовност да подкрепим, е устойчивият транспорт и по-конкретно модернизацията и разширяването на железопътната мрежа в България. Съфинансираните от нас железопътни проекти по линия на механизма за съфинансиране на заеми по структурни програми на ЕС заедно с Министерството на финансите обхващат както изграждането и модернизацията на релсови пътища и гари, така и електрификацията, придобиването и модернизацията на пътнически и товарен подвижен състав, депа за поддръжка и железопътни терминали, които съчетават железопътния транспорт с други видове транспорт.

Горското стопанство също е сектор, който бихме могли да подпомогнем в България. Горите опазват нашия природен капитал и имат основен принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към него, тъй като съхраняват въглерода в дърветата и почвата, предотвратяват наводненията и почвената ерозия и подобряват устойчивостта на екосистемите. ЕИБ финансира цялата верига за създаване на стойност в областта на горите, в това число малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация, които работят в областта на устойчивото управление на горите, устойчивото производство на възобновяеми дървесни материали в по-широката биоикономика и възстановяването на горите след големи природни бедствия като горски пожари или наводнения.

С цел намаляване на зависимостта от изкопаемите горива и декарбонизиране на нашите икономики, ние имаме готовност да подкрепим и проекти за възобновяема енергия, енергийна ефективност и електроенергийните мрежи в България. В началото на месеца бе обявен красноречив пример за подкрепата на ЕС за енергетиката в страната. Модернизационният фонд на Европейския съюз, ще предостави 197 млн. евро в подкрепа на модернизацията на електроразпределителната мрежа, за да може да бъде ускорена електрификацията на транспорта, внедряването на интелигентни измервателни уреди, съхранението на енергия, както и декарбонизацията и децентрализацията на потреблението и производството на електроенергия в Югоизточна България. ЕИБ работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и държавите от ЕС, като предоставя своя експертен опит и услуги, за да подпомогне използването на Модернизационния фонд.

България има остра необходимост от преоборудване на съществуващия сграден фонд, както на обществените, така и на жилищните сгради, и подобряване на тяхната ниска енергийна ефективност. Механизмът за техническа помощ ЕЛЕНА приема проекти от общини, агенции по енергетика, центрове за обслужване на едно гише, финансови посредници и други организатори на проекти, с много от които обсъждаме активно евентуалните възможности. Ние вярваме, че програмата ЕЛЕНА би могла да изиграе важна роля за премахване на спънките, като например високите оперативни разходи за инвестиции в енергийна ефективност и неосведомеността на обществеността за възможните ползи. Можем да приложим придобития от ЕЛЕНА опит от изпълнението на около 150 проекта в целия ЕС в условията в България.

Освен това ние работим с българското правителство в подкрепа на съфинансирането, включително по българския План за възстановяване и устойчивост, и на инвестициите в секторите на транспорта и енергетиката. Така например България възложи на ЕИФ мандат за управление на средства в размер на около 330 млн. евро от Плана за възстановяване и устойчивост на България, с които наличното финансиране за малки предприятия в страната ще надхвърли 1,5 млрд. евро. Средствата ще бъдат предназначени за растеж, иновации и инвестиции в неутралност по отношение на климата и цифровия преход.

Как подкрепяте екологичния преход на МСП в България?

Групата на ЕИБ работи съвместно с водещите търговски банки в България, за да подкрепи екологичния преход на малките и средните предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация. Те са гръбнакът на българската икономика. МСП съставляват 98 % от дружествата и осигуряват около 60 % от икономическата добавена стойност и 75 % от заетостта, което е значително над средните стойности за Европейския съюз - съответно около 57 % и 66 %.

Банките-партньори на Групата на ЕИБ изпълняват ролята на финансови посредници и прехвърлят на предприятията благоприятните условия на заемите от ЕИБ. Нашите заеми често съдържат целеви инвестиционни мерки, за да могат да се използват за проекти в областта на климата и екологичната устойчивост. Ние предоставяме иконсултантски услуги в подкрепа на нашите финансови посредници за изграждане на капацитет за създаване и разширяване на портфейли от зелени кредити. Работим с голяма част от българските търговски банки, но като най-скорошен пример мога да дам споразумение за синтетична секюритизация с намаляване на риска на ProCredit Bank, което предстои да бъде финализирано през юни . Това споразумение ще помогне на по-малките дружества в България, засегнати от инфлацията и по-строгите финансови условия.

В идните месеци се очаква ЕИБ да подпише договор за целеви заем в размер на 175 млн. евро с Българската банка за развитие, който е предназначен за финансиране на допустими инвестиции на МСП и дружества със средна пазарна капитализация в България. Операцията ще допринесе също така и за облекчаване на негативните икономически последици от пандемията и енергийната криза, а най-малко 20 % от финансираните подпроекти ще бъдат насочени към справяне с изменението на климата..

Работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия като основен партньор по изпълнението на програмата InvestEU, която предлага финансиране и консултантски услуги за МСП.. По линия на фонда InvestEU ние предлагаме решения за пряко финансиране и финансиране чрез посредници за МСП, социални или микропредприятия и частни и публични организатори на проекти. Като пример за проект, който се надяваме да обявим скоро, може да се посочи финансирането на една българска компания, която ще изгражда инфраструктура за зареждане на електрически автомобили и така ще насърчи електромобилността и нисковъглеродния транспорт в страната.

_________________________________________________________________________________

Събитието е организирано от Dir.bg и 3Е-news в партньорство с Електрохолд, Евроинс, Еврохолд, ПроКредит Банк, Visa, Главболгарстрой Холдинг, Enery Energy, Геотехмин, GCR, ОББ, Артекс Инженеринг АД, Телелинк Бизнес Сървисис, ТоталЕнерджис EP България, Compass Cargo Airlines, Девня Цимент АД с проект ANRAV, УниКредит Булбанк, МЕТ Енерджи България, Дънди Прешъс Металс, Фонд ФЛАГ, European Investment Bank, Platform Brown to Green, ТЕЦ "Бобов дол", Енергео, Българска банка за развитие, Електроенергиен системен оператор, Булгартрансгаз, Керхер, ENplus®,, Български атомен форум - Булатом, Солвей Соди България АД, Институт "Големи данни в полза на интелигентното общество" (GATE), DEVIN, БФИЕК.

Green Week 2023 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Дарик Радио, Еconomic.bg, ESGnews.bg, Euronews.


Материалът е подготвен със съдействието на European Investment Bank.