И двата български депозитаря завършиха миграцията си към платформата на Евросистемата за сетълмент на ценни книжа T2S (ТАРГЕТ2-Ценни книжа - TARGET2-Securities). Това съобщиха в един ден Централният депозитар АД и Депозитарят на ДЦK в Българската народна банка (ДДЦК).

T2S е една от услугите на TARGET, предоставяни от Евросистемата, позволяваща хармонизиране на сетълмента на ценни книжа в централнобанкови пари на общоевропейско ниво.

Участието на двата депозитаря в T2S ще допринесе за по-добра достъпност на българските ДЦК, деноминирани в евро, за инвеститори от ЕС и е важна стъпка към приемането на еврото в България, отбеляза БНБ.

Миграцията на ЦД

Централен депозитар завърши успешно миграцията си към платформата за сетълмент T2S след близо две години ползотворно сътрудничество с Европейската централна банка, Българска народна банка и Комисията за финансов надзор. Към момента Централен депозитар официално прехвърля сетълмента на близо 80 деноминирани в евро ценни книжа към T2S, съобщиха от дружеството.

43.7% от капитала на Централен депозитар се притежава от Министерството на финансите. Други акционери са Българска фондова борса АД, банки и инвестиционни посредници.

От стартирането си през 2015 г., T2S е важен фактор за напредъка в интеграцията на финансовите пазари в Европа, като налага общоевропейски и хармонизирани правила за сетълмента на ценни книжа. Данните за 2022 г. показват, че платформата е предпочитано средство за сетълмент от всички основни депозитари в Европа, като T2S обработва средно по 700 000 транзакции всеки ден.

"T2S е от изключителна важност за финансовата инфраструктура на Европа и безспорно помага на депозитарите-членове в платформата да бъдат по-достъпни и откриваеми за инвеститори от целия континент. Вярваме, че участието ни в T2S ще увеличи клиентската база и ще направи българските компании по-видими за европейските инвеститори. В Централен депозитар подкрепяме общоевропейски инициативи като T2S, които правят сетълмента на ценни книжа по-сигурен и по-ефективен, като същевременно намаляват рисковете и създават стабилни основи за един справедлив и прозрачен капиталов пазар. Радостни сме, че постигнахме този значим успех и с това помагаме България да е технически по-подготвена за членството си в еврозоната", каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар, цитиран в съобщението.

Централен депозитар продължава да работи в тясно сътрудничество с Европейската централна банка и структурите за управление на T2S, вече като пълноправен член на платформата с участие в решенията относно бъдещото развитие на общоевропейската пазарна инфраструктура.

Миграцията на ДДЦК

В съответствие с изпълнението на ангажиментите по Националния план за въвеждане на еврото в Република България, на 11 септември 2023 г. Депозитарят на ДЦK в Българската народна банка (ДДЦК) се присъедини към T2S. Миграцията към T2S е резултат от съвместната работа между БНБ и Евросистемата, започнала през 2021 г., съобщи БНБ.

На 28 юли 2023 г. БНБ, като собственик и оператор на ДДЦК, получи официално одобрение от Управителния съвет на ЕЦБ относно заявката на ДДЦК за свързване с T2S.

Във връзка с присъединяването към T2S Управителният съвет на БНБ прие съвместна Наредба на Министерството на финансите (МФ) и БНБ за изменение и допълнение на Наредба № 5 на МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа. Посочените наредби обезпечават нормативно промените, произтичащи от присъединяването към T2S и влизат в сила от 11 септември 2023 г.