Дългът на подсектор "Централно управление" към края на юни 2023 г. възлиза на 37 608,8 млн. лева, като бележи намаление със 187,9 млн. лв. спрямо края на май 2023 г. Вътрешните задължения са 11 118,6 млн. лева, а външните 26 490,2 млн. лева.

В дългът на този подсектор, според изискванията на ЕС, се включват задълженията на държавните органи и институции и на 28 юридически лица, контролирани от държавата и (или) общините, както и шест болници с преобладаващо държавно участие. 

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор "Централно управление" към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 20,4%, като делът на вътрешния дълг е 6,0%, а на външния дълг - 14,4%. В структурата на дълга на подсектора за юни 2023 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 29,6% и 70,4%.

В структурата на дълга по инструменти към 30 юни 2023 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 54,2%, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар - 28,6% и заеми - 17,2%.

В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98,4 %), а при валутната - за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,9%).

В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. - 59,5%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. - 29,8% и от 1 до 5 г. - 10,8%. В структурата по остатъчен матуритет делът на дълга до 1 година е 2,0%, 38,1 % - от 1 до 5 г., 33,7% - от 5 до 10 г. и 26,3% - над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор "Централно управление" към 30 юни 2023 г. е в размер на 674,9 млн. лева. Вътрешните гаранции са 59,3 млн. лева, а външните - 615,7 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор "Централно управление"/БВП е в размер на 0,4%.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг (по законовото определение това са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата) към края на юни 2023 г. достига до 36 696,7 млн. лева или 19,9% от БВП.

Вътрешните задължения са в размер на 10 965,4 млн. лева, а външните - в размер на 25 731,3 млн. лева.

Държавногарантираният дълг през юни 2023 г. възлиза на 1 584,1 млн. лева, вътрешните гаранции са 59,3 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0,9%.