Брутният външен дълг в края на май по предварителни данни възлиза на 44,893 млрд. евро или 49,7 процента от прогнозния БВП. Това е с 3,637 млрд. евро (8,8 процента) повече в сравнение с края на май 2022 г. (41,256 млрд. евро, 48,8 процента от БВП), , съобщи Българската народна банка (БНБ).

Графика: БНБ и МФ

В края на май краткосрочните задължения са 8,337 млрд. евро (18,6 процента от брутния дълг, 9,2 процента от БВП). Те се увеличават с 511,7 млн. евро (6,5 процента) спрямо май 2022 г. (7,825 млрд. евро, 19 процента от дълга, 9,3 процента от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 36,555 млрд. евро (81,4 процента от брутния дълг, 40,5 процента от БВП), като се повишават с 3,125 млрд. евро (9,3 процента) спрямо края на май миналата година. (33,430 млрд. евро, 81 процента от дълга, 39,5 процента от БВП).

Към края на май 27,312 млрд. евро (60,8 процента) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80,2 процента от брутните външни задължения, при 78,7 процента година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на май е 9,504 млрд. евро, което е 10,5 процента от БВП. Спрямо същия месец на миналата година (7,243 млрд. евро, 8,6 процента от БВП) той нараства с 2,261 млрд. евро (31,2 процента).

Външните задължения на централната банка са 2,068 млрд. евро (2,3 процента от БВП). Те нарастват с 63,9 млн. евро (3,2 процента) спрямо края на май 2022 г. (2,004 млрд. евро, 2,4 процента от БВП).

Графика: БНБ и МФ

Външните задължения на сектор "Други парични финансови институции" (банки и фондове на паричния пазар) са 6,646 млрд. евро (7,4 процента от БВП). Те се увеличават с 1,379 млрд. евро (26,2 процента) спрямо края на май 2022 г. (5,266 млрд. евро, 6,2 процента от БВП).

Външните задължения на "Други сектори" са 11,955 млрд. евро (13,2 процента от БВП). Те намаляват с 927,2 млн. евро (7,2 промента) спрямо същия месец на миналата година (12,882 млрд. евро, 15,2 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14,718 млрд. евро (16,3 процента от БВП) в края на май, което е с 860,3 млн. евро (6,2 процента) повече спрямо края на май 2022 г. (13,858 млрд. евро, 16,4 процента от БВП). То е с най значителен дял в структурата на външния дълг - 32,8 процента към края на май, при 33,6 процента година по-рано, отбелязват от БНБ.