Държавният дълг към края на декември 2020 г. достига до 27 504,8 млн. лева или 23,1 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5 643,6 млн. лева, а външните - в размер на 21 861,1 млн. лева. Това се казва в съобщение на Министерство на финансите.

Държавногарантираният дълг през декември 2020 г. възлиза на 1 659,6 млн. лева, вътрешните гаранции са 72,4 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП 1,4 %.

Дългът на подсектор "Централно управление"* към края на декември 2020 г. възлиза на 28 968,2 млн. лева. Вътрешните задължения са 5 990,7 млн. лева, а външните 22 977,5 млн. лева, се казва в съобщението.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор "Централно управление" към брутния вътрешен продукт (БВП) (по прогнозни данни на МФ) възлиза на 24,3 %, като делът на вътрешния дълг е 5,0 %, а на външния дълг - 19,3 %. В структурата на дълга на подсектор "Централно управление" в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 20,7 %, а външните - от 79,3 %.

Гарантираният дълг на подсектор "Централно управление" към 31 декември 2020 г. е в размер на 168,8 млн. лева. Вътрешните гаранции са 72,4 млн. лева, а външните - 96,4 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор "Централно управление"/БВП е в размер на 0,1 %.

*МФ пояснява, че дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. МФ дава и връзка към списъка на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК).