Парламентът гласува законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската инвестиционна банка като бенефициер и Република България като гарант във връзка с Договор за финансиране между Европейската инвестиционна банка и "Българската банка за развитие" ЕАД за заем, отпуснат на Българската банка за развитие за малките и средните предприятия и предприятия със средна пазарна капитализация, внесен от Министерски съвет на 24 юли 2023 г.

Точката беше включена в дневния ред тази сутрин по предложение на председателя на Народното събрание Росен Желязков.

В доклада на Комисията по икономическа политика и иновации се посочва, че съгласно чл. 2, т. 2 от Закона за Българската банка за развитие една от целите на банката е привличането и управлението на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси, необходими за реализиране на икономическото развитие на страната, които са насочени към подкрепата на специфични сектори, бенефициенти и инвестиции - с приоритет за националната икономика, и с недостатъчен достъп до финансиране. В изпълнение на тази цел на 11 юли 2023 г. е подписан договор за финансиране между Европейската инвестиционна банка и "Българска банка за развитие" ЕАД за заем, отпуснат на Българската банка за развитие, за малките и средните предприятия и предприятия със средна пазарна капитализация в размер на 175 млн. евро. Заемът има за цел финансиране на проекти на малки и средни предприятия и предприятия със средна пазарна капитализация, включително проекти за опазване на околната среда и за борба с изменението на климата. Условие за отпускането на заема от Европейската инвестиционна банка е предоставянето на държавна гаранция.

Съгласно чл. 5, т. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е предвидена възможност Министерският съвет да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до 700 млн. лв., или тяхната валутна равностойност, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Ползването на държавна гаранция позволява на Българската банка за развитие да осигури финансиране при благоприятни условия за програми и продукти в подкрепа на българския бизнес. Ползите от договорения по-евтин ресурс от Европейската инвестиционна банка ще бъдат прехвърлени на крайните бенефициенти.

Най-малко 20 % от средствата от заема ще бъдат насочени за проекти за действия в областта на климата, устойчивост на околната среда, енергийна ефективност и възобновяема енергия, като ще се отпуска на траншове със срок на погасяване до 15 години и гратисен период от една до три години. Лихвеният процент ще бъде фиксиран или плаващ, по избор на Българската банка за развитие, като ще се определя за всеки отделен транш на базата на шестмесечния Euribor плюс надбавка съобразно модел за рисково базирано ценообразуване, отчитащ разходите за финансиране, оперативни и административни разходи, капиталови разходи, разходи за кредитен риск и др. Няма да се начисляват такси или други нелихвени разходи.

С Гаранционно споразумение гарантът Република България неотменимо и безусловно гарантира на Европейската инвестиционна банка своевременното плащане на всички дължими от Българската банка за развитие суми по Финансовото споразумение между Българската банка за развитие и Европейската инвестиционна банка. Задължения за плащане по Гаранционното споразумение възникват в случай на просрочване от страна на кредитополучателя на плащане на дължими суми по заема. Подписването и влизането в сила на Гаранционното споразумение е предварително условие за отпускането на средства от заема. С получения ресурс банката ще може да адресира и сегментите със затруднен достъп до кредитиране, сред които са стартиращи, иновативни и с по-ниска степен на обезпеченост предприятия.

Преди отпускане на суми от държавногарантирания заем от Европейската инвестиционна банка към крайните бенефициенти, Българската банка за развитие ще установи и приложи съответните правила за държавна помощ, пише още в доклада.