Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за януари 2022 г. е положително в размер на 937 млн. лв. (0,7 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите. Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 973,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 36,8 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2022 г. са в размер на 4,321 млрд. лв. Постъпленията нарастват с 608,6 млн. лв. (16,4 на сто) спрямо отчетените за януари 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 603,3 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на предходната година (нарастват с 5,3 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на над 3,553 млрд. лв. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 421,8 млн. лв. (13,5 на сто) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 82,2 на сто от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 408,5 млн. лв., като са близки до отчетените за януари 2021 г. Постъпленията от косвени данъци са в размер на над 2,081 млрд. лв. (ръст от 308,4 млн. лв., 17,4 на сто спрямо отчетените за януари 2021 г.). Приходите от ДДС са в размер на 1,5 млрд. лв. (ръст от 13,3 на сто спрямо отчетените за януари 2021 г.). Приходите от акцизи възлизат на 529,1 млн. лв. (ръст от 26,4 на сто спрямо същия период на предходната година), а тези от мита са в размер на 36,9 млн. лв. (ръст от 97,6 на сто спрямо отчетените за януари 2021 г.). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени) са в размер на 80,5 млн. лв. или ръст от 15 млн. лв. (23,0 на сто) спрямо отчетените за януари 2021 г. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 983 млн. лв., което представлява ръст от 99,8 млн. лв. (11,3 на сто) спрямо отчетените за същия период на 2021 г.

Неданъчните приходи са в размер на 652,4 млн. лв. (ръст от 181,5 млн. лв., 38,5 на сто спрямо същия период на 2021 г.) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 115,4 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за януари 2022 г. възлизат на 3,384 млрд. лв. За сравнение разходите по КФП за януари 2021 г. бяха в размер на близо 3,303 млрд. лева.

Нелихвените разходи са в размер на близо 3,219 млрд. лв., като са близки по размер до отчетените за януари 2021 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 3,107 млрд. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 110,4 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 1,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 32,1 млн. лв. (спад с 8,9 млн. лв., 21,7 на сто спрямо януари 2021 г.).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 януари.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 133,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31 януари 2022 г. е 11,06 млрд. лв., в т.ч. 10,02 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,04 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.