Европейската комисия е информирала осем банки за предварителното си становище, че са нарушили антитръстовите правила на ЕС, като са сключва тайни споразумения в периода от 2007 до 2012 г., и са пренебрегнали  принципа за конкуренция при придобиването и търговията с европейски държавни облигации. Това се казва в прессъобщение на Европейската комисия.

Комисията смята, че в различни периоди между 2007 и 2012 г. осемте банки са участвали в тайно споразумение, което е имало за цел да наруши конкуренцията при придобиването и търговията с европейски държавни облигации (EGB). Дилъри на банките са обменяли чувствителна търговска информация и са координирали стратегиите си за търговия.

EGB са държавни облигации, емитирани в евро от правителствата на държавите-членки от еврозоната.

Ако предварителното становище на Комисията бъде потвърдено, такова поведение би било нарушаване на правилата на ЕС, които забраняват антиконкурентни бизнес практики, като тайно споразумение ( член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП).

Разследването на Комисията се отнася до някои търговци в осем банки и не означава, че предполагаемото антиконкурентно поведение е било обща практика в сектора на EGB

Ако след като банките упражнят правото си на защита, Комисията стигне до заключението, че са налице достатъчно доказателства за нарушение, тя може да приеме решение за забрана на тази практика и налагане на глоба в размер до 10% от годишния оборот на съответната банка.

Имената на банките, попаднали в антимонополното разследване не се съобщават.