Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 401 19 211/21.06.2019 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 21.12.2029 г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщи БНБ.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на номинална конвергенция, който се отчита от ЕЦБ като един от Маастрихтските критерии, съобщи на свой ред Министерство на финансите.

МФ предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 15 април 2020 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията, отбеляза БНБ.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 250 700 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 29 500 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.25.

Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.83 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 0.63%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 29 500 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Таблица: БНБ

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК, съобщи БНБ и добави, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 81,5%, следвани от застрахователни дружества - 5,5%, пенсионни фондове - 3% и други инвеститори - 10%, уточни МФ.

Това е първата емисия след гласуваните късно вечерта на 6 април 2020 г. актуализация на бюджета и по-висок лимит за държавния дълг до 10 милиарда лева от 2.2 млрд. лева.

По-рано същия ден - 6 април 2020 г., Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни ДЦК, деноминирана в лева, пусната в обращение на 15.01.2020 г., с падеж 15.01.2025 г.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за същата сума - 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност, при среднопретеглена доходност в размер на 0,13 %.

Датата на плащане за одобреното количество бе 8 април 2020 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията, съобщи БНБ, провела аукциона.

Общият размер на подадените поръчки тогава достигна 358,3 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,79.

Участниците демонстрираха висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 89,0 %, следвани от пенсионни фондове - 5,5 % и застрахователните дружества с 5,5 %, съобщи МФ.