Към края на декември 2018 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.446 млрд. лв. при 2.748 млрд. лв. в края на декември 2017 година. Те намаляват с 11% (302.3 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г., а нарастват с 0.5% (12.6 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2018 година.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 92.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 94.5 млн. лв. (в т.ч. 18.5 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2018 г.), а закупените - 2.1 млн. лв. (в т.ч. 0.4 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2018 г.) . Това показват последните данни на БНБ.

Преобладават кредитите над 5 години, които са 1.073 млрд. лв. в края на декември 2018 година. В голямата си част това са ипотечни кредити. Те се увеличават с 1.9% (19.9 млн.лв.) спрямо края на декември 2017 г. и с 1.2% (12.8 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2018 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 38.3% в края на декември 2017 г. до 43.9% в края на същия месец на 2018 година.

В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 664 млн. лева. Те намаляват с 15.7% (123.8 млн.лв.) на годишна база, а се увеличават с 1.7% (11.2 млн.лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2018 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 498.5 млн. лв. в края на декември 2018 г., като намаляват с 11.8% (66.5 млн.лв.) спрямо края на същия месец на 2017 г., а нарастват с 2.5% (12.2 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2018 година.

Към края на декември 2018 г. размерът на необслужваните кредити е 210.5 млн. лева. Те намаляват с 38.5% (131.9 млн. лева) в сравнение с края на декември 2017 г. и с 10.1% (23.6 млн. лева) спрямо края на септември 2018 година.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства преобладават потребителските кредити, които са 1.810 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Те намаляват с 12.1% (250.2 млн.лв.) на годишна база, а се увеличават с 4% (70.2 млн. лв.) спрямо края на септември 2018 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД намалява от 93.3% към края на декември 2017 г. до 93.2% в края на същия месец на 2018 година. Размерът на жилищните кредити в края на четвъртото тримесечие на 2018 г. е 33.4 млн. лв. и намалява с 38% (20.5 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година. Спрямо септември 2018 г. той нараства с 6.5% (2 млн. лева). Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД е 1.7% в края на декември 2018 г. при 2.4% в края на същия месец на 2017 година. Другите кредити са общо 99.5 млн. лв. в края на декември 2018 г., като на годишна база те се увеличават с 5% (4.7 млн. лв.), а намаляват с 2.5% (2.5 млн. лв.) спрямо края на септември 2018 година. Относителният им дял нараства от 4.3% в края на декември 2017 г. до 5.1% в края на същия месец на 2018 година.