Българската народна банка (БНБ) и българската банкова общност мигрираха успешно към T2, новата платежна система за големи плащания на Евросистемата, съобщава БНБ.

Т2 се състои от система за брутен сетълмент в реално време (RTGS) и централизиран инструмент за управление на ликвидността. T2 заменя TARGET2 като новата RTGS система, която ще извършва сетълмент на плащания, свързани с операциите по парична политика на Евросистемата, както и междубанкови плащания и търговски трансакции. БНБ отбелязва, че обновената система ще допринесе за хармонизацията и подобряването на ефективността на финансовите пазари в Европа.

Българската народна банка и банковата общност в България, заедно с българските спомагателни системи за клиентски плащания в евро и за сетълмент на ценни книжа (BISERA7-EUR, Депозитарят на държавни ценни книжа в БНБ и "Централен депозитар" АД) мигрираха успешно към новата платформа за TARGET услуги на 20 март 2023 г.

От 2010 г. БНБ оперира националния системен компонент TARGET2-BNB на системата TARGET2, допълват от Централната банка.