Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), сключи първото гаранционно споразумение за микрофинансиране в България по Програмата на Европейската комисия за заетост и социални иновации ("EaSI"). Споразумението беше подписано с Микрофинансиращата институция (МФИ) "Джобс", дъщерно дружество на Българската банка за развитие (ББР).

Програмата ще подпомогне малка небанкова финансова институция, насочена към дребния предприемачески сектор в България, чрез подобряване на достъпа до финансови услуги и потенциален мултиплициращ ефект върху създаването на работни места и местното икономическо развитие, съобщиха от ББР.

Сделката е подкрепена с гаранция от бюджета на ЕС по Инвестиционния план за Европа - Плана Юнкер - и неговия Европейски фонд за стратегическо развитие (ЕФСИ), който позволява на групата на ЕИБ да инвестира в повече и често по-рискови операции.

Гаранцията по Програма "EaSI", която ще мобилизира 10 млн. лева (приблизително 5,1 млн.евро) в полза на 320 микропредприятия, ще подкрепи инвестиционни и оборотни кредити, както с фиксиран погасителен план, така и револвиращи кредити. Тя ще обхваща и микро-лизинг операции, предоставени на микро-предприятия и самостоятелно заети лица, работещи в различни сектори на икономиката, включително на стартиращи предприятия, с акцент върху предприятията, създадени от млади предприемачи, жени, занаятчии и дребни фермери.

Портфейлът от микро-кредити по Програма "EaSI" е насочен към всички български региони. Предлагането на продукта ще се осъществява чрез клоновете на МФИ "Джобс" и БББР, местни агенции на Министерството на труда, мрежи на бизнес центровете и потенциално различни платформи за онлайн кредитиране.

Тази операция между ЕИФ и МФИ "ДЖОБС", осъществена за първи път в България, ще подобри достъпа до финансиране за микро-предприятия, особено в селските райони, характеризиращи се с по-бавно икономическо развитие, каза Алесандро Тапи - главен директор инвестиции на ЕИФ.

Радвам се, че се реализира първото гаранционно EaSI споразумение в България. Това е отличен пример на Европейския стълб на социалните права в действие, подкрепящ заетостта и равните възможности за всички, включително жените и младите предприемачи в селските райони, които са изправени пред трудности при достъпа до финансиране, за да започнат и развиват бизнеса си, изтъкна Мариан Тисен, комисар по заетостта, социалните въпроси, умения и трудова мобилност.

Програмата на Европейската комисия за заетост и социални иновации (EaSI) е финансов инструмент на ЕС за насърчаване на високо ниво на качествена и устойчива заетост, която гарантира социална защита, преодоляване на социалното изключване и бедност и подобряване на условията на труд. Опирайки се на своя механизъм за споделяне на риска, МФИ "Джобс" ще подобри достъпа на микрофинансиране за уязвими групи и микро-предприятия, отбеляза Ангел Джалъзов, изпълнителен директор на МФИ "Джобс" към ББР.

Микропредприятията, които искат да кандидатстват за заем по EaSI, могат да се свържат с клоновете на Микрофинансиращата институция "Джобс".

ЕИФ няма да предоставя пряка финансова подкрепа на предприятия, но ще прилага механизма чрез местни финансови посредници като микрофинансиращи институции, институции за социално финансиране и гаранционни институции, както и банки в страните-членки на ЕС и други страни, които участват в Програмата EaSI.

Гаранционното споразумение за микрофинансиране беше подписано в рамките на годишната среща на миноритарните акционери на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), която се провежда в София и на която домакин е Българската банка за развитие.

В стратегическия диалог по общи приоритети участват представители на ЕК, ЕИБ, ЕИФ и висши мениджъри на 26 частни и публични финансови институции от 16 държави.

Във фокуса на вниманието е разширяването на ролята на финансовите инструменти в новия програмен период 2021-2027 година. Ще бъдат обсъдени достъпът до гаранцията по програмата "Invest EU" и ролята на националните насърчителни банки, стълбовата оценка, финансовото участие на държавите-членки и перспективите за бизнес развитие на Фонда.

Събитието утвърждава ролята на ББР като национална банка за развитие пред международните й партньори в годината на нейния 20-и юбилей.

Българската банка за развитие е акционер в ЕИФ от 2003 г, когато е подписано и първото гаранционно споразумение между банката и Фонда.

Групата на ББР има няколко успешни съвместни програми с ЕИФ: микро-финансиране по Програма "Прогрес", контра-гаранция по Програма "КОСМЕ"/План "Юнкер" за ББР и Националния гаранционен фонд, гаранция за Микрофинансиращата институция "Джобс" по Програма "Прогрес" и участие в Инициативата SIA (Social Impact Accelerator).

Мажоритарни акционери на ЕИФ са ЕИБ с 58,53 % от капитала и ЕС, представляван от ЕК, с 29,71%. Миноритарният дял от 11,76% се държи от 34 финансови институции от публичния и частния сектор, сред които и ББР.