Подуправителят на БНБ Румен Симеонов, ръководещ управление "Банков надзор", е издал сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на Мария Койчева Русева в качеството й на член на Управителния съвет и прокурист на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД. Издаването на сертификата е съгласно изискванията на чл. 5 от наредба 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции.