Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, Румен Симеонов издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на Тодор Николов Ванев. Той ще бъде член на Управителния съвет и прокурист на “Насърчителна банка” АД.