Лихвеният процент ще расте още в самото начало от 4.5% през всеки следващ месец, достигайки 12% в края на годината. Клиентът може да довнася ежемесечно до 6-тия месец суми по депозита, равняващи се на неговия първоначален размер. Всяка довнесена сума се олихвява с действащия лихвен процент за периода на вноската. Освен това клиентът може гъвкаво да определя срока на спестяване и дори да прекрати предсрочно без наказателни лихви, като получава гарантирана доходност без да губи договорената лихва, до края на последния завършен месечен период. По довнесените суми се прилага лихвения процент, действащ за съответния период, който се начислява съобразно броя лихводни. Откриването, обслужването и тегленето на депозита на падеж е без такса. Д Банк предлага също възможност за ежемесечно теглене на начислените лихви по избор на депозанта – по разплащателна, спестовна или картова сметка. В края на едногодишния период начислената лихва и сумата по депозита постъпват по избраната от клиента сметката заедно с лихвата и остават на негово разпореждане. При откриването на депозита всеки клиент получава безплатна международна дебитна карта Maestro, а сумата по депозита може да се ползва като обезпечение по други, кредитни сделки с Банката при ускорена процедура за отпускане. Клиентът може да управлява средствата си и чрез он-лайн банкиране.