На 02 юли 2024 г. Международният арбитражен съд при "Институт за международно частно право" взе решение по арбитражното дело, инициирано от ЗД ЕИГ Ре ЕАД във връзка със сключения на 09.02.2023 г. презастрахователен договор (Презастрахователния договор) между ЗД ЕИГ Ре ЕАД и Евроинс Румъния - Асигураре Реасигураре С.А. (Eвроинс Румъния), дъщерно дружество на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ).

Решението потвърждава изцяло арбитражния иск на ЕИГ Ре, като:

  • потвърждава, че Презастрахователният договор е сключен съгласно всички изисквания на българското законодателство (приложимото законодателство по отношение на Презастрахователния Договор);
  • потвърждава, че Презастрахователният договор е напълно ефективен и не са налице никакви условия за частична и/или пълна нищожност на Презастрахователния договор;
  • потвърждава, че Презастрахователният договор е законно прекратен на 17 март 2023 г.;
  • потвърждава, че вследствие на законното прекратяване на Презастрахователния договор, минималната и депозитна премия е законно задържана от ЕИГ Ре ЕАД.

Текущото решение потвърждава, че действията на ръководствата на ЕИГ Ре, Евроинс Румъния и Евроинс Иншурънс Груп са законни и са извършени изцяло в съответствие с всички изисквания на приложимото българско законодателство.

Действията на ръководството на Евроинс Иншурънс Груп бяха фокусирани изцяло върху осигуряване на необходимата подкрепа за платежоспособността на Евроинс Румъния и Презастрахователният договор беше един от ключовите инструменти за това.

Настоящето арбитражно решение потвърждава, че предприетите от ръководството на Евроинс Иншурънс Груп стъпки са били достатъчни за осигуряване на необходимата подкрепа за дъщерното дружество на групата в Румъния. То потвърждава също така, че причините за отнемането на лиценза на Евроинс Румъния на 17.03.2023 г. са свързани със спорните действия на предходното ръководство на румънския Орган за финансов надзор (ASF), които доведоха до значителни негативни ефекти върху правата на всички застраховани лица.

Ръководството на Евроинс Иншурънс Груп продължава

Съдържание на: Евроинс