Делът на дистанционно подписаните договори за потребителски кредит е нараснал пет пъти за година

  • Най-често този начин избират мъжете на възраст между 30 и 40 години;
  • Клиентите, които ползват овърдрафт, са се увеличили двойно

Дружеството за потребителско кредитиране на УниКредит Булбанк УниКредит Кънсюмър Файненсинг отчита пет пъти нарастване на дела на дистанционно подписаните договори за заеми. Това показват данните от анализ, направен за два периода: 01.09.2018 г. - 31.07.2019 г. и 01.08.2019 г. - 31.05.2020 г.

Изследването, проведено от УниКредит Кънсюмър Файненсинг, взима предвид следните фактори: възраст, доход, образование, пол, заетост и трудов стаж, среден лихвен процент, сума на вноската, срок на кредита и тип продукт.

Анализът сочи, че почти половината от дистанционно подписалите кредити клиенти са на възраст между 30 и 39 години. За клиентите, които предпочитат да подписват договори на хартия, делът над 50 години е най-голям, но стойностите са близки и до групите 40-49 г. и 30-39 г.

Половината от клиентите, които са подписали документи за кредит във филиал на банката са с доход между 500 и 1000 лв.. При клиентите, които предпочитат да подписват договора дистанционно доходът от 500 - 1000 лв. и 1000 - 1500 лв. са с много близък дял, бележейки значителен ръст спрямо предходния анализиран период. Подписалите дистанционно договор клиенти с доход над 2500 лв. са 10%.

И при двата типа подписване преобладаващата част от клиентите са със средно образование. Наблюдава се обаче увеличение спрямо предходния период при дистанционното подписване на потребителски кредит от клиенти със средно образование, за сметка на лек спад при клиентите с висше образование.

Спрямо критериите пол, тип заетост и трудов стаж не се наблюдават особени промени и при двата анализирани периода. Мъжете на постоянен трудов договор, които работят при настоящия си работодател от 1 до 3 години са с най-голям дял в основната клиентска база.

Анализът показва още, че след предоставянето на възможността да ползват дигитален овърдрафт през ноември 2019 г. клиентите на услугата са се увеличи двойно.

Проучването показва, че клиентите, които подписват договора си за кредит дистанционно, най-често правят трансакции в супермаркетите - една трета от всички трансакции. Значителен дял, около 10% от трансакциите представляват и заплащанията на комунални услуги и разплащане в бензиностанции.

Обобщението на изведените данни очертава следния профил на клиента, който предпочита да дистанционно използване на кредит:

  • Несемеен мъж между 30 - 39 г. със средно образование, който работи на постоянен трудов договор, с доход между 500 и 1500 лв. и трудов стаж при настоящ работодател от 1 до 3 г. Предпочитана месечна вноска е между 100 и 200 лв. за срок до 12 м., при средна финансирана сума от около 5000лв.

Профилът на клиента, който предпочита да подписва договор на хартия във филиал на УниКредит Булбанк, е:

  • Семеен мъж над 50 г. (с близки стойности са клиентите във възрастови групи от 30 - 39 г. и 40 - 49 г.) със средно образование, работещ на постоянен трудов договор, с месечен доход между 500 и 1000 лв. и стаж при настоящ работодател от 1 до 3 г. предпочитаната месечна вноска е между 100 и 200 лв. за срок 13 - 24 м. при средна финансирана сума в размер от около 8000 лв.

Анализът показва, че потребителското поведения трайно се променя и все повече клиенти предпочитат да използват дигиталните канали на УниКредит Булбанк. В тази връзка в последните месеци целият екип на УниКредит Булбанк работи усилено да оптимизира допълнително дигиталните и дистанционните услуги, които предлага на своите клиенти.