Златото се характеризира със статут на актив убежище по време на волатилност на пазарите на акции и при повишаваща се инфлация. То се използва и заради диверсификационния му (хеджиращ) характер.

През 2020 г. златото отчете най-високите си стойности от 9 години насам. През 2021 г. цената на благородния метал се държа противоречиво. През първото тримесечие златото поскъпваше едновременно с цените на акциите и облигациите, водено от силно стимулативните пост-ковид политики на централните банки. Във второто тримесечие обаче то реализира спадове заради повишаване на риск апетита сред инвеститорите и последвалото рязко възстановяване. До края на годината благородният метал отчете пик през ноември и последваща корекция, завършвайки 2021 на нивата от януари същата година.

Графика 1. Динамика на спот цената на златото в евро, 2019-2021 г.

Източник: Bloomberg

Какво да очакваме за благородниая метал през 2022 г.?

От Експат Асет Мениджмънт очакваме цената на златото да се повиши през 2022 г., като смятаме нивото от 2000 долара за унция за постижимо.

В обстановката на отрицателни лихви по банковите депозити инвеститорите търсят надеждна защита от инфлацията. Това е една от предпоставките за по-силен интерес и покачване на цената на благородния метал през следващите 12 месеца. Златото е много добър инструмент за предпазване от геополитически рискове. Потенциалната ескалация на напрежението между Русия и Запада следователно може да бъде източник на подкрепа за златото.

Друга част от златния пъзел е какво се случва с долара. Докато доларът може да се засили в краткосрочен план, възможно е по-късно през годината да отслабне, защото другите централни банки може да последват по-рестриктивната политика на Фед, а в същото време щатската валута е надценена спрямо почти всички основни валути. Това е положително за златото, което има тенденция да се справя добре, когато зелените пари отслабват.

Реалните лихвени проценти също оказват влияние върху развитието на цената на златото, като връзката е обратнопропорционална. Очакваме реалните лихвени проценти да се повишат тази година, което е негативен фактор за златото. Въпреки това, отчитайки високите цени на основните индекси на пазарите на акции в САЩ, благородният метал изглежда все по-атрактивна алтернатива. Централните банки ще бъдат попътен вятър за благородния метал, като се очаква да повишават златните си резерви и през 2022 г.

Как да инвестираме в злато?

Експозиция към благородния метал може да се получи по няколко начина.

Все още има привърженици на инвестициите във физическо злато под формата на монети или кюлчета. Трябва да се има предвид, че това крие немалко допълнителни рискове, свързани със съхранението, ликвидността и стойността.

Обикновено физическото злато е брандирано с марката на дилъра, който го продава, което би означавало, че единствено той би го купил обратно. В България локално няма стандартизиран пазар на инвестиционно злато, нито регулатор, както в Лондон, например.

Често инвеститорът не обръща внимание на дилърските комисиони при покупка и продажба, които могат да достигнат значителен процент от инвестицията и съответно да намалят потенциалната доходност. По-ниската ликвидност и допълнителните разходи са една от причините цената на физическия актив доста често да се различава с над 10% от борсовата спот цена на благородния метал. Допълнителен разход е и цената за физическото му съхранение и/или застраховане.

Друга особеност при този начин на инвестиция е невъзможността динамично да се управлява размерът на експозицията към злато, тъй като кюлчетата и монетите са неделими.

Тези недостатъци се преодоляват с възможностите, които глобалните финансови пазари дават за експозиция към благородния метал.

Чрез фючърси, сертификати, опции или чрез инвестиция във фондове, следващи движението на цената на златото. Този начин на инвестиция обикновено е свързан с по-малки разходи в сравнение с покупката и съхранението на физическо злато. В допълнение, инвеститорът лесно може да купува и продава в произволни обеми и по този начин динамично да управлява размера на инвестицията си.

При избора си на фонд за злато инвеститорите трябва да се водят от неговото представяне спрямо бенчмарка, от ликвидността му и от индивидуалните транзакционни разходи, които биха имали. Повечето световни борсово търгувани фондове се отклоняват с по-малко от 0.05% от спот цената на метала.

Акциите на златодобивни компании също могат да попаднат в обхвата на интерес на инвеститора, търсещ експозиция към злато. Важно е да се отбележи, че акциите на златодобивни компании или фондове за такива не следват цената на самото злато. Тук инвеститорът поема индивидуалния риск на баланса на компаниите, които е избрал.

Expat Gold - фондът за злато за българските инвеститори

Не всички финансови инструменти на глобалните пазари са достъпни за българските индивидуални инвеститори. Регулаторни ограничения или по-високи транзакционни разходи за сетълмент на чуждестранните книжа могат да се окажат пречка за непрофесионалните инвеститори.

Expat Gold е единственият в България борсово търгуван фонд, който пасивно следва движението на цената на златото. Той е проектиран именно с цел българските индивидуални инвеститори да имат лесен, ликвиден и достъпен инструмент за експозиция към благородния метал. Печалбата от инвестиция в злато чрез този фонд е необлагаем доход за български физически лица и фирми.

Графика 2. Движение на цената на Expat Gold спрямо неговия бенчмарк LME Gold Spot (EUR), 12 месеца назад

Източник: Bloomberg; Expat Asset Management

Как да инвестираме в борсово търгувания фонд върху злато Expat Gold?

С борсов код GLDX на Българската фондова борса дяловете на фонда са достъпни за търговия през всеки лицензиран борсов посредник у нас. Покупка на дялове може да се направи и чрез индивидуална инвестиционна сметка при УД Експат Асет Мениджмънт. Тя предоставя достъп до инвестиционни възможности от цял свят във всички класове активи.

Експат предлага и специална спестовна инвестиционна сметка, насочена към злато, с регулярни месечни вноски. Повече за Спестовен план Expat Gold ще откриете тук.

_____________________________________________________________________________________________

Каква е алтернативата за парите ни при трайно отрицателните банкови лихви и висока инфлация? Къде да търсим доходност и как правилно да управляваме личните си спестявания и семейното богатство?

Лидерът в управлението на инвестиции и спестявания, лицензираното управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, организира безплатни индивидуални срещи.

Ако желаете да научите какви са професионалните алтернативи за спестяванията Ви, как да съхраним стойността на парите си, какво представлява индивидуалната инвестиционна сметка и как тя ни помага за дългосрочното управление и съхранение на семейните и фирмените средства, заявете своята индивидуална среща с експертите на Експат Асет Мениджмънт (онлайн или на живо) чрез формата за резервации тук или на clients@expat.bg и +359 2 9801881.

___________________________________________________________________________________________

Национален борсово търгуван фонд от отворен тип Expat Gold е организиран и се управлява от УД Експат Асет Мениджмънт. Подходящ е за инвеститори, които търсят достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал, с цел диверсификация или хеджиране на своето инвестиционно портфолио. Expat Gold се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса за цената на златото, изчисляван и публикуван от London Metal Exchange. Expat Gold е национален борсово търгуван фонд за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства при поемане на висок риск. Национален борсово търгуван фонд Expat Gold не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и не е колективна инвестиционна схема. Пълният пакет документи за НБТФ Expat Gold (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, правила, структура на портфейла, НСА, iNAV и др.), както и информация за първичния пазар на фонда, достъпен за квалифицирани по проспект инвеститори, са публикувани на сайта www.expat.bg на български език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Инвеститорите трябва да имат предвид, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на борсово търгуван фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Дяловете, закупени на вторичния пазар, не могат по принцип да се изкупуват обратно от борсово търгувания фонд. Инвеститорите трябва да купуват и продават дяловете на вторичен пазар с помощта на инвестиционен посредник и е възможно да дължат такси за това. Освен това инвеститорите е възможно да заплатят повече от текущата нетна стойност на активите, когато купуват дялове на вторичен пазар, и да получат по-малко от текущата нетна стойност на активите, когато ги продават.

 

*Информацията е предоставена от Expat Capital