За пръв път от няколко месеца участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийни баланс на страната вече е положително. Подобряват се и данните, макар и не толкова съществено, за производството и потреблението на електроенергия, което отчасти се дължи и на навлизането в зимния сезон. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 22 ноември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Редно е да се отчетат и по-добрите показатели при базовите централи. Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват положителният си дял и не отстъпват кой знае колко спрямо предишни отчетни период. Обезпокоително е, че салдото (износ-внос) на електроенергия продължава да е отрицателно и вече надхвърля минус 40 процента.

Производството на електроенергия от първия ден януари до двадесет и втория ден на месец ноември тази година е в обем от 35 790 546 MWh. Това е понижение (минус) с 8.24 % (отчетени минус 8.35 % преди седмица) спрямо същия период на предишната 2019 година. Тогава производството е възлизало на 39 005 891 MWh.

3e-news.net

Потреблението на ток за посочения отчетен период на настоящата 2020 година остава на минус, но има подобрение на данните спрямо по-ранни отчетни периоди. Така за времето от 1 януари до 22 ноември тази година то е в обем от 32 590 857 MWh, което е спад (минус) с 3.14 %. За сравнение през същото време на предходната година потреблението е било от порядъка на 33 648 364 MWh. (минус 3.39 % преди седмица, минус 3.63 % преди две седмици).

Отрицателното салдо (износ-внос) на електроенергия се запазва и вече надхвърля четиридесет процента - минус 40.28 %, или до обем от 3 199 689 MWh за времето от първия ден на януари до двадесет и втория ден на месец ноември тази година. За същото време на 2019 г. салдото е било в обем от 5 357 527 MWh. (минус 3.68 % преди седмица, минус 39 % преди две седмици).