Може би е в ход най-бързата промяна на глобалните енергийни системи в историята. През 2020 г. новите слънчеви фотоволтаици и вятърните централи съставляват 75% от глобалния нетен капацитет. Това сочат данните на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), цитирани от Renew Economy.

Новият фотоволтаичен и вятърен капацитет е 10 пъти по-голям от нетния нов хидро и въглищен капацитет. Той е 100 пъти по-голям от нетния нов ядрен капацитет, улавяне и съхранение на въглерод, биоенергия, геотермална, слънчева топлинна и енергия от вълните на океана. Сериозните темпове на растеж при внедряването на ВЕИ са необходими за други технологии заради ниските емисии и улавяне, препоръчват експертите на IRENA.

За фотоволтаичните и вятърните централи, които произвеждат евтина електроенергия, се използват огромни производствени линии. От Международната енергийна агенция наскоро заявиха, че "при проектите с ниски разходи, финансиращи висококачествени ресурси, слънчевата енергия сега изглежда е най-евтиният източник на електричество в историята".

Глобалният ресурс за слънчева и вятърна енергия е значително по-голям от глобалните енергийни изисквания.

3е-news.net

Глобалните лидери при фотоволтаичните и вятърните системи

на глава от населението при внедряването на нов капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници през 2020 г. са Холандия, Австралия и Норвегия. Тези три пазара внедриха нови възобновяеми енергийни източници на глава от населението 10 пъти по-бързо спрямо средния глобален ръст и 3 пъти по-бързо, спрямо развитието на пазарите в Китай и САЩ. Австралия има най-голям инсталиран фотоволтаичен капацитет на глава от населението, изпреварвайки Германия, Нидерландия, Япония и Белгия.

Тъй като австралийският слънчев ресурс в населения югоизток е с 30-50% по-добър от този в другите страни от списъка, Австралия е далеч напред като водещата страна по отношение на генерираната слънчева енергия на глава от населението, а също и по скоростта на слънчево разгръщане на ВЕИ.