Производството и потреблението на електроенергия продължават да намаляват от началото на януари до 8 ноември: производството - с 8.45%, а потреблението - с 3.63 на сто. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 8 ноември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Запазва се негативната тенденция при салдото (износ-внос), което е отрицателно. Базовите централи продължават да държат високи минусови нива. Затова пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава положително, въпреки че вече се наблюдава слаба промяна, което се дължи в частност на навлизането в нов сезон. Незначително подобрение в положителна посока има при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), показват данните на ЕСО.

Производството на електроенергия за времето от началото на януари до 8 ноември на настоящата 2020 г. е в обем е 34 131 019 MWh и намалява с (минус) 8.45% (минус 8.44 % отчетени преди седмица). За сравнение, през същия период на предходната 2019 г. производството на ток е било от порядъка на 37 281 232 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на настоящата година намалява (минус) с 3.63% и е в обем от 31 031 531 MWh (минус 3.75 % преди седмица). Според данните на системния оператор, за същото време на предишната 2019 година потреблението на електроенергия е 32 200 186 MWh.

Салдото (износ-внос), очаквано остава отрицателно. За отчетния период от първия ден на януари до осмия ден на ноември от настоящата 2020 година салдото (износ-внос) е в обем от 3 099 488 MWh. За сравнение, през същия период на предишната 2019 г. салдото е било в обем от порядъка на 5 081 046 MWh. Спадът за първите десет месеца и осем дни на настоящата година, вече достига до минус 39% (минус 38.36 процента отчетени преди седмица, минус 38.29% преди две седмици).

Всичко за енергийния баланс и пазара на електроенергия - четете на 3е-news.net >>