За близо година очертаващият се като атрактивен и привлекателен пазар beam на Българската фондова борса (БФБ) за развитие на малки и средни предприятия (МСП) даде шанс на шест фирми да наберат свеж инвестиционен капитал в размер общо на 21 949 405 лева при облекчени условия. Оборотът само за 4-те работни дни през декември достигна 6 268 619 лева при изтъргувани 5 571 020 акции на 4 дружества. В тях са включени и записаните 310 000 акции за 5 859 000 лева от първичното публично предлагане (IPO) на най-новия участник на beam пазара Дронамикс Кепитъл ЕАД, проведено на 2 декември.

Месечната равносметка за ноември показва реализиран оборот от 73 235 500 лева при осъществени сделки с 1 023 388 лота, сочат данните за търговия на БФБ.

Стартът на beam пазара бе даден на 21 януари, когато се проведе аукционът на IPO-то на технологичната компания за биометрична идентификация Биодит АД. И от тогава са листнати общо 6 емисии на МСП, а до края на годината предстои още едно IPO.

Какво привлича компаниите на пазара beam

Основната цел на пазар beam е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства като на публичните компании.

Резултатите от сделки, сключени на организирания от БФБ нерегулиран пазар за растеж на МСП са изключени от данъчно облагане - облекчение, от което досега се ползваха само публичните компании на регулиран пазар. Това облекчение е валидно за 5 години, след което ще бъде оценен неговия ефект и ще се вземе решение за по-нататъшното му прилагане.

"Пазарът beam запълва празната ниша между финансиране с частен капитал и финансиране на регулирани пазари. Той е част по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на БФБ", коментира преди време на финансов форум Жана Христова, мениджър на пазара beam. По нейните думи, инвестициите в растящи компании дават 20% доходност спрямо 4% от инвестиции в недвижими имоти и 0.4% от банковите депозити.

Занижените изисквания към емитентите на МСП за beam пазара са, както по отношение на процеса на допускане до търговия, така и на последващия им живот като листнати компании. За набирането на капитал до 3 млн. евро или за увеличение на капитал с до 3 млн. евро на вече допуснато до търговия на пазар beam дружество, не е необходим одобрен проспект за първично публично предлагане от Комисията за финансов надзор. Дружествата имат задължение да публикуват пред обществеността само годишни и шестмесечни финансови отчети, а впоследствие могат да се прехвърлят на основния пазар на БФБ при облекчени изисквания.

За кого е предназначен пазарът beam

Пазарът за растеж на МСП beam е одобрен от Комисията за финансов надзор през 2018 година и е насочен най-вече към малките и средните компании, които са регистрирани като акционерни дружества в страната или чужбина, според стандартите на ЕС. На него могат да бъдат регистрирани и по-големи дружества, като ограничението е след допускането пазарната им капитализация да не надвишава 200 млн. евро за последните три календарни години. Но като се има предвид, че в България според стандартите на ЕС за МСП са над 90% от българските компании, това означава, че те са потенциални емитенти за beam пазара.

Иначе пазарът за растеж на МСП не е регулиран по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, но сделките, които се сключват на пазара са гарантирани и винаги приключват автоматизирано на втория ден след сключването. Акционерите са защитени както и на регулираните пазари. Изискването за участие на beam е компаниите да са иновативни, с перспектива за развитие и за растеж и най-вече да са атрактивни за инвеститорите и акционерите в тях, обясни Жана Христова. Освен това, членовете на БФБ, които търгуват на регулиран пазар са членове и за пазара beam. Крайният инвеститор, за да има достъп до пазар beam следва да се свърже с някой от регистрираните инвестиционни посредник и чрез неговата платформа да има достъп до пазара за развитие на МСП.

Каква е процедурата по листване

Преди още да решат да се листнат на beam пазара Жана Христова съветва компаниите да се свържат с екипа на мениджъра на пазара beam или с някои от съветниците, за да им бъдат дадени насоки и индивидуални препоръки. Най-общо процесът по листване е разделен на четири фази.

Първата и втората фаза е за подготовка на компаниите за листване, през който те осъществяват своите вътрешни проучвания и извършват някои преструктурирания, ако е необходимо. Различните компании имат нужда от различно вътрешно преструктуриране. Например, ако компанията не е акционерно дружество, тя следва да се преобразува в такова, а акциите трябва да бъдат безналични и в устава да се направят някои промени, които са в съответствие с изискванията на пазара и които да са в защита на бъдещите акционери.

Третата и четвъртата фаза са съответно за листване (със и без IPO) и същинската търговия на beam пазара.

В подготвителния етап компаниите трябва да изберат съветник от одобрените от БФБ, които са качени на сайта, както и брокер който да пласира емисията.

Документът за допускане до търговия, който се подготвя заедно със съветника, и прилича на проспект, съдържа подробна информация за дейността на компанията, финансова част, какви са нейните бизнес планова, както и рискове за инвеститорите. Документът за допускане се одобрява от БФБ, а опитът до момента показва, че при стегната организация и предварителна комуникация с консултантите, БФБ може много бързо да одобри този документ. Дори и в рамките на две седмици сме успявали да се справим, уточни Жана Христова.

След като БФБ одобри документа за допускане заедно с целия комплект допълнителни документи, съгласно изискванията за beam пазара, се определя дата на IPO-то. За да е успешно едно IPO преди това трябва да има атрактивна маркетингова стратегия, за да достигне информацията до повече потенциални инвеститори, съветва Жана Христова.

БФБ дава възможност веднага след IPO-то, в рамките на седмица, да стартира и търговията на права с акции, т.е не е необходимо да се изчаква регистрацията в Търговския регистър за увеличение на капитала, за да стартира търговията.

Кои са шестте листнати компании на пазара beam

Биодит АД, технологичната компания за биометрична идентификация, контрол и достъп, която е пионер на beam пазара. Аукционът на IPO-то беше на 21 януари, с което беше даден стартът на пазара за развитие на малки и седни предприятия. Предложени бяха 1 млн. обикновени безналични акции при цена от 1 лев за брой и набран свеж капитал от 1 млн. лева. Презаписани, обаче, бяха 2.6 пъти повече акции, което се равнява на 2.6 млн. лева, ако не беше ограничението да се запишат само предложените акции. Към 6 декември последната цена на акциите е 1.690 лв./броя и пазарна капитализация от 23 356 785 лева при емитирани общо 13 820 583 акции. Стартът на търговията с акциите на Биодит беше даден на 4 март и за 9 месеца тяхната цена е нараснала с 69%. За най-успешен може да се приеме месец април, когато цената на акциите на технологичната компания поскъпнаха с 35.14%.

Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили Син Карс Индъстри АД е втората компания дебютирала на beam пазара, която набра от аукциона си на IPO-то, проведено на 1 юни, 2 млн. лева свеж капитал. Предложени бяха 2 млн. обикновени безналични акции на номинална цена от 1.000 лева, които бяха продадени. Презаписани бяха 3 пъти повече акции от предложените. Стартът на търговията с акции на Син Карс Индъстри беше на 1 юли и само за два часа поскъпнаха повече от два пъти. Към 6 декември последната цена на акциите е 1.130 лв./брой или за пет месеца са поскъпнали с 13% при емитирани общо 20 543 669 акции и пазарна капитализация от 23 214 346 лева.

Инвестиционната кампания Импулс I АД е третата компания, листната на beam пазара, която набра от аукциона си на IPO-то, проведено на 7 юли, максималните 5 867 400 лева при предложени 5 334 000 обикновени безналични акции на номинална цена от 1.000 лева, но записвани на 1.100 лева, което беше предварително обявения таван, и презаписани 1.5 пъти повече книжа. Стартът на търговията с акциите на Импулс І АД бе даден на 12 юли при двуцифрен ръст в цената, като за първи път права върху записани акции на ново публично дружество се търгуват толкова скоро след първично предлагане на пазара. Към 6 декември последната цена на акциите е 1.380 лева или за пет месеца и половина те са поскъпнали с 38% при емитирани общо 5 924 264 броя акции и пазарна капитализация от 8 175 484 лева.

Инвеститорът в недвижими имоти Инфинити Капитал АД е четвъртата компания с дебют на beam пазара, която набра от аукциона на IPO-то си, проведено на 18 октомври, общо 1 355 516 лева свеж капитал. Инвеститорите записаха 847 198 акции обикновени безналични акции при номинал от 1.000 лв./акция, но продадени на емисионна цена от 1.600 лв./акция. Дружеството трябваше да предложи още 3.65 млн. акции на втория ден от IPO, но това бе отложено за друг период. Стартът на търговията с книжата на Инфинити Капитал АД бе даден на 9 ноември и след два часа търговия цената нарасна със 73%. Към 6 декември последната цена на акциите е 1.790 лв./акция или поскъпване за по-малко от месец със 79% при емитирани 1 454 883 акции и пазарна капитализация от 2 604 241 лева.

Производителят на био храни Смарт Органик АД е петата листната компания на beam пазара, която набра от аукциона на IPO-то си, проведено на 11 ноември, максималните 5 859 000 лева от предложените 310 000 броя, обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев, минимална емисионна стойност 15.30 лева и максимална емисионна стойност 18.900 лева, на която бяха записаните книжата. Презаписани бяха 2 пъти повече от предложените книжа. Търговията с акции на Смарт Органик АД стартира на 3 декември, а към 6 декември последната цена от предложените 10 310 000 акции с номинал 1 лева е 18.700 лв./акция, което представлява минимален спад с 1.02% от стартовата цена, при пазарна капитализация от 192 797 000 лева.

Специално създаденото дружество да инвестира в карго дронове Дронамикс Кепитъл ЕАД е най-новия участник на пазара beam. На аукциона на IPO-то си, проведен на 2 декември, набра максималните максималните 5 867 489 лева от предложените 5 334 081 бр. обикновени безналични акции при номинал 1 лев за акция, но продадени на цена от 1.100 лв. за брой. Презаписани бяха близо 4.5 пъти повече от предложените книжа. БФБ определи 8 декември да стартира търговията с акции на емисията на Дронамикс Капитал ЕАД, като ще бъдат предложени всички записани 5 334 081 бр. акции при номинал 1 лев за акция.

Известен е и последният за настоящата година участник на beam пазара. Това е инвестиционната компания Ейч Ар Кепитъл АД, за което ръководството на БФБ даде разрешение за IPO-то на 6 декември, но датата ще бъде оповестена допълнително. Ще бъдат предложени 330 000 бр. обикновени безналични акции с номинална стойност на една акция 1.00 лв. емисионна стойност от 4.48 лв. Това означава, че при успешно IPO ще бъдат набрани 1 478 400 лева свеж капитал. Преди седмица, когато дружеството представи емисията си публично, стана ясно, че очакваната датата на провеждане на IPO аукциона на БФБ е 15 декември, като методът на провеждане ще е на принципа на най-големия остатък, където в случай на по-голям интерес и презаписване, акциите ще се разпределят пропорционално между всички инвеститори. В тази ситуация е предвидена и така наречената "greenshoe" опция, в която при презаписване от над 1.5 пъти, един от акционерите ще предложи допълнителни до 220 000 съществуващи обикновени акции на същата емисионна цена на втория ден от предлагането.

Обзорът има информационен и аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.