В Брюксел днес бе подписан нов меморандум за разбирателство за реализация на Вертикалния газов коридор. Страни по документа са операторите на газопреносни мрежи в България, Гърция, Румъния и Унгария - Булгартрансгаз ЕАД, DESFA S.A., TRANSGAZ S.A., FGSZ Ltd, както и проектната компания Ай Си Джи Би АД, която изпълнява проекта за междусистемна връзка между Гърция и България (IGB). На церемонията присъства Клаус-Дитер Борхард, заместник-генерален директор на Генерална дирекция "Енергетика" на Европейската комисия, съобщиха от Булгартрансгаз.

Концепцията за Вертикален газов коридор има за цел развитие на възможностите за двупосочен пренос на природен газ между Гърция, България, Румъния и Унгария. Страните по меморандума се ангажират да развиват и насърчават както ключовите трансгранични проекти за междусистемно свързване, идентифицирани от Европейската комисия като такива от "общ интерес", така и всички други проекти, спомагащи за реализацията на коридора.

Осъществяването на проекти в контекста на Вертикалния газов коридор изцяло кореспондира с целите на Булгартрансгаз ЕАД за създаване на либерализиран, конкурентен и прозрачен пазар на природен газ в България, както и диверсифициране на източниците и маршрутите. Това ще спомогне значително за повишаване на енергийната независимост и сигурност на страната. За постигането на тези цели дружеството работи както в посока изграждане на необходимата инфраструктура, така и за създаване на всички необходими условия за функционирането на газов пазар в страната.

В контекста на целите на предходния меморандум за разбирателство за осъществяване на Вертикалния газов коридор, Булгартрансгаз ЕАД успя да реализира няколко ключови проекта и инициативи, които значително повишиха възможностите за двупосочен пренос. Освен първата фаза на проекта от "общ интерес" за Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система (ПОИ 6.8.2), Булгартрансгаз ЕАД работи и в сътрудничество с операторите на газопреносните мрежи на Румъния и Гърция за оптимално използване на съществуващите междусистемни връзки.

Подписаният нов меморандум за разбирателство ще спомогне както за продължаване на доброто сътрудничество и координация между операторите, така и за завършването на текущи и изпълнението на нови проекти. Такива са проектът за терминал за втечнен природен газ в близост до Александруполис и междусистемната връзка Гърция-България (IGB). Двата проекта са ключови за постигане на диверсификация на източниците и маршрутите, тъй като ще осигурят достъп на Централна и Югоизточна Европа до природен газ от Азербайджан чрез вече изградените в Гърция и Турция Трансадриатически и Трансанадолски газопроводи, както и на втечнен природен газ от различни източници.

Концепцията за Вертикален газов коридор ще спомогне за постигането на ключови за европейската енергийна политика цели, а именно енергийна сигурност и пазарна интеграция чрез диверсификация на маршрутите и източниците, както и чрез повишена конкуренция, се отбелязва в съобщението.