Престъпленията в областта на горското стопанство се превръщат в сериозна заплаха за околната среда. По данни на Интерпол, всяка година се генерира оборот от над 100 милиарда евро от международна търговия с незаконно добит дървен материал. Въпреки огромните си мащаби, горската престъпност може да бъде ограничена чрез обединяване на техническата експертиза на неправителствените организации с опита на правоприлагащия сектор.

Това беше основният извод от международна виртуална конференция, организирана от природозащитната организация WWF с участието на Програмата за екологична сигурност на Интерпол и неправителствената екологична организации ClientEarth. Участниците изразиха увереност, че съвместните им усилия биха довели до изготвянето на по-ефективни закони и би мотивирало политическите лидери да се борят по-настоятелно срещу проблемите с незаконните сечи.

3е-news.net

Все още няма пълна информация за обхвата на незаконните дейности в горите

Проучване, базирано на анкети и интервюта и проведено от WWF на територията на България, Румъния, Сърбия и Украйна, показва, че проблемите, с които се сблъскват държавите в източноевропейския регион в борбата си срещу бракониерските сечи, са доста сходни. Въпреки че този тип престъпления се възприемат като един от основните рискове пред околната среда и водят до укриване на данъци, реалните мащаби на явлението все още не са известни и липсва методология или стратегия за борба срещу този тип престъпност.

Интерпол разказва за веригата от фалшивите позволителни до продажбата на готови продукти

Представители на Интерпол обърнаха внимание на различните етапи от веригата за доставки на дървен материал, през които преминава престъпната схема. Те започват от получаването на фалшиви позволителни за сеч и завършват с пласмента и продажбата на готовите дървени продукти:

- Позволителни за сеч - те могат да бъдат получени незаконни чрез измама, подкуп, както и чрез пробив в сигурността на киберсистемата на органа, който ги издава;

- Дърводобив - сечта може да бъде извършена в защитена територия без разрешение или да надхвърли границите на подотдела;

- Транспорт - може да се осъществи без транспортен билет, чрез използване на един и същ билет за различен вид дървесина, както и чрез подкупване на длъжностни лица с цел безпрепятствено преминаване през контролно-пропускателните пунктове;

- Преработка - "пране" на дървен материал чрез смесването на легално и нелегално добит такъв. Наблюдава се и некоректно деклариране на количеството дървесина, постъпващо впредприятията за преработка на дървесина;

- Износ - неточно деклариране на вида на дървесината с цел избягването на високи данъци, липса на сертификати за CITES, както и многократното използване на стари разрешителни;

- Внос - некоректно деклариране на произхода, вида и количеството дървен матириал, липса на сертификати и лицензи, както и на подходящи разрешителни;

- Вътрешна търговия - злоупотреба с нормативни пропуски в законодателството;

- Продажба - готовите продукти са продават без или с фалшив сертификат, както и с фалшива декларация за вида и произхода на дървесината, от която са изработени.