Депутатите одобриха на първо четене два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители - на Десислава Танева от ГЕРБ-СДС, и на Росен Костурков от "Продължаваме Промяната", предаде БТА.

В проекта на ГЕРБ-СДС е предвидено Министерството на земеделието да изпълнява функциите на Управляващ орган на Стратегическия план и да отговаря за управлението и изпълнението на плана по ефективен, ефикасен и правилен начин. Предвидено е националното съфинансиране на интервенциите в плана за развитие на селските райони да е в размер на 60 на сто.

Предлага се министърът на земеделието да бъде компетентен орган по отношение на издаването, преразглеждането и оттеглянето на акредитацията на разплащателна агенция и на акредитацията на координиращ и на сертифициращ орган и със заповед да учредява и определя състава на мониторинговия комитет. Създава се правно основание министърът да уреди с наредби условията и реда за прилагане на директните плащания, включени в Стратегическия план, включително за отказ и намаления на плащанията, както и условията и реда за прилагане на интервенциите, включени в Стратегическия план, включително условията и реда за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Със законопроекта се създава и законова възможност за прилагане на Регламент (EС) 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, като в приложното поле на закона е включено изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на България в компонент "Устойчиво селско стопанство". Изпълнението на проект "Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство" по Механизма за възстановяване и устойчивост ще се осъществява от Министерството на земеделието и Държавен фонд "Земеделие", като техните права и задължения ще бъдат определени в споразумение с министъра на финансите. С преходните и заключителните разпоредби е предвидено да се запази акредитираната разплащателна агенция.

Законопроектът на Росен Костурков от "Продължаваме Промяната" предвижда разширяване на предметния обхват на закона, като в него се включва прилагането на Стратегическия план и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост в компонент "Устойчиво селско стопанство". Създава се правно основание министърът на земеделието да утвърди със заповед методики за намаляване или отказване на плащания по мерките и подмерките по чл. 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. и по чл. 39 от Регламент (EО) № 1698/2005 по ПРСР 2007 - 2013 година.

Въвеждат се новите елементи на Интегрираната система за администриране и контрол, урежда се изграждането и функциите на Система за мониторинг на площта. Регламентирано е политическото решение националното съфинансиране на интервенциите за развитие на селските райони да е в размер на 60 процента. Уредени са задълженията на министъра на земеделието, в качеството на компетентен орган, да акредитира, преразглежда и оттегля акредитацията на Разплащателната агенция и да определя и оттегля определянето на сертифициращ орган. Функциите на Управляващ орган на Стратегическия план ще се изпълняват от Министерството на земеделието. Задължава се министърът на земеделието да учреди и определи състава на мониторинговия комитет.

В нова глава е уредено прилагането на интервенциите под формата на директни плащания, като са посочени схемите, които се прилагат съгласно Стратегическия план. Уредена е възможността за прилагане на преходна национална помощ.

Имрен Мехмедова заяви, че ДПС ще подкрепи и двата законопроекта, защото за тях е важно да бъде осигурено изхранването на населението и гарантиране на продоволствената сигурност. Затова е необходимо адекватно финансиране, изтъкна тя.

Не можем да си позволим никакъв риск да оставим земеделските стопани без подкрепа, ГЕРБ ще гласуват "за" и по двата законопроекта, коментира Десислава Танева, автор на единия от законопроектите.

Служебният министър на земеделието Явор Гечев обясни, че Стратегическият план е нов инструмент, който обединява всички инструменти, които държавата до момента използва за директни плащания. В него са над 90 интервенции, добави той.