През последните години инвеститорите показаха повишен интерес да вложат парите си там, където откриват информация, а още по-добре, ако има и оценка (индекс) на трите управленски ценности: екологични, социални и корпоративни (ESG критерии). Чрез тяхното измерване става ясно каква е устойчивостта на въпросната компания, към която има насочен инвеститорски интерес. Различни данни показват, че вложените средства според критериите на ESG постоянно нарастват в глобален мащаб.

Според най-новия доклад на US SIF Foundation (към базирания във Вашингтон, САЩ, Форум за устойчиви и отговорни инвестиции - US/SIF) инвеститорите са вложили 17.1 трилиона долара активи, избрани според критериите на ESG в края на 2019 г., спрямо 12 трилиона долара само две години по-рано.

Това означава, че все по-неоспоримо става ESG измерването при взимането на инвестиционни решения.

Българската фондова борса (БФБ) като пазарен оператор е разработила цялостна програма в три направления за стимулиране и подпомагане на българските компании в прехода им към новите ESG практики и стандарти (Environmental, Social and Governance). Тази програма включва: работата на Зеления център и разработените от него Насоки за ESG отчитане, платформата за стандартизирано генериране на ESG отчет Oxygen, както предстоящото от следващата година ESG рейтинговане посредством партньорството на БФБ с Refinitiv - дъщерна компания на Лондонската фондова борса (LSE Group).

Какво представлява ESG и как работят критериите

Екологичните, социалните и корпоративните управленчески способи (ESG - Environmental, Social and Governance) са набор от стандарти за поведение на компанията, използвани от социално осъзнати инвеститори за проверка на потенциални инвестиции. Екологичните критерии разглеждат как една компания опазва околната среда, включително корпоративни политики, насочени към изменението на климата. Социалните критерии изследват как компанията управлява взаимоотношенията със служители, доставчици, клиенти и общностите, в които оперира. Корпоративното управление се занимава с ръководството на компанията, заплащането на изпълнителния директор, одитите, вътрешния контрол и правата на акционерите.

Началото

През ноември 2020 г. БФБ беше приета в Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси (United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative, UN SSE). Това е програма за партньорство на ООН, организирана от UNCTAD, Глобалния договор на ООН, UNEP FI и PRI. Визията на UN SSE е да осигури глобална платформа за изследване на това как борсите, в сътрудничество с инвеститори, компании (емитенти), регулатори, политици и съответни международни организации, могат да подобрят своето ESG (екологично, социално и корпоративно управление) представяне, като насърчат устойчиви инвестиции, включително финансиране по целите на ООН за устойчиво развитие. Организацията се стреми да реализира тази визия чрез интегрирана програма за провеждане на анализ на политиките, основан на факти, чрез управлението на мрежа и форум за постигане на консенсус на много заинтересовани страни и предоставянето на техническа помощ, и консултации.

БФБ се присъединява към над 90 фондови борси от целия свят и като партньор в UN SSE, се ангажира да изпълни следните цели:

Да позиционира темите за устойчиво финансиране и енергетика на най-високо ниво сред вземащите решения в бизнеса и в държавата;

Да стане най-важния и обединяващ фактор по темите за устойчиво финансиране и енергетика в България;

Да трансферира най-добрите световни и европейски практики и знание в областта на устойчивите финанси и енергетика към всички участници на българските капиталов и енергиен пазар;

Чрез участието в Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси, БФБ споделя и следва мисията за насърчаване на отговорните инвестиции в устойчиво развитие и подобряване на резултатите по отношение на екологично, социално и добро корпоративно управление в България.

Първото направление от програмата на БФБ в помощ на инвеститорите

Това е създаването и работата на Зеления център (Green Finance & Energy Centre) и разработените от него Насоки за ESG отчитане. Председател на единствения в България think-tank център за устойчиви финанси и енергетика, създаден по инициатива на БФБ и Българска независима енергийна борса (БНЕБ), е изпълнителният директор на БФБ доц.д-р Маню Моравенов. По неговите думи от интервю за национален седмичник, това е представителна организация на бизнеса и академията, която си поставя за цел да бъде фокусната точка за обсъждане и разработване на политиките в областта на устойчивите финанси и енергетиката, които ще подкрепят бизнеса и страната ни в прехода към зелена икономика.

Green Finance & Energy Centre (вграден линк) си поставя следните цели:

Да позиционира темите за устойчивите финанси и енергетика на най-високо ниво сред взимащите решения в бизнеса и в държавата;

Да бъде обединяващ фактор и да води обществения дебат по темите за устойчиви финанси и енергетика в България;

Да участва в разработването на политики в областта на устойчивите финанси и енергетиката;

Да бъде част от европейски и глобални мрежи по темите за устойчиви финанси и енергетика и да представя България в тях;

Да генерира идеи за разработване на методология за индекс, финансови инструменти, базирани на факторите на устойчивост;

Да популяризира идеите сред заинтересованите лица и обществеността посредством различни обучения, семинари, дискусии и други инициативи.

Освен това, мисията на центъра е да бъде също така и преносната среда за внедряване на добрите ESG практики от заинтересованите страни. Над 40 авторитетни личности и лидери в различни сектори на българската икономика са сред участниците в Green Finance & Energy Centre.

Насоките за ESG отчитане

От началото на 2022 г. Green Finance & Energy Centre изработи и прие първите и единствени до момента в България Насоки за ESG отчитане. Те съдържат методологични препоръки и разработки, които се отнасят до нормите за екологична, социална и корпоративна отчетност не само по отношение на дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на капиталовия пазар, но и по отношение на всички компании, които биха желали да следват отговорно поведение.

Изложените в Насоките методически подходи имат за цел да насърчат разкриването на допълваща доброволна информация за значими екологични и социални показатели, като се позовават на утвърдени международни стандарти за отчитане на екологични и социални параметри, одобрени за съответната индустрия или сектор.

През август 2022 г. Съветът на директорите на Българска фондова борса също прие да следва Насоките за ESG oтчитане. БФБ е убедена, че ESG практиките са основополагащи както за отделните компании, така и за инвеститорите, а фокусът върху ESG може да доведе до подобряване и хармонизиране на корпоративното управление и от там да подпомогне постигането на целите за декарбонизация на икономиката до 2050 г.

Следването на Насоките стимулира ефективното управление и отчетността в компаниите и ползите са както за тях, така и за капиталовия пазар, и икономиката на страната като цяло, съобщава на сайта си борсовият оператор.

Второто направление от програмата на БФБ

Това е Платформата за стандартизирано генериране на ESG отчет Oxygen. През март 2022 г. БФБ и дъщерната й компания Financial Market Services в партньорство с водещaта европейска технологична компания Plan A стартираха инициативата Oxygen ("Кислород"). Инициативата e първа по рода си в България и дава възможност на българските компании да измерват и отчитат своето екологично, социално и корпоративно въздействие, като получат оценка на техния въглероден отпечатък, както и на други индикатори, свързани с ESG.

Oxygen стъпва на научно базираната SaaS платформа, разработена от Plan A, чрез която компаниите могат да оценят въздействието на бизнеса си върху околната среда с въвеждане на данни и бързата им обработката в няколко лесни стъпки, на български език. Oxygen съдържа електронен въпросник с над 200 въпроса, структурирани в няколко секции: околна среда, корпоративно управление, социални въпроси и заетост, защита правата на човека, антикорупция и калкулатор за въглеродния отпечатък на компанията, който е едно от най-големите предимства на платформата.

Друго важно предимство на Oxygen, е възможността да генерира ESG отчет, който специално за публичните компании съответства на Нефинансовата декларация, която е разработена, съгласно европейското и българското законодателство и включва наложилите се в световната практика ESG показатели. Генерираната декларация съдържа количествена и качествена информация структурирана текстово и графично. Toва улеснява максимално публичните компании, особено в годишния отчетен период.

И третото направление от програмата на БФБ

През август 2022 г. БФБ обяви партньорството си с един от водещите световни доставчици на данни и инфраструктура за финансовите пазари - Refinitiv, част от Групата на Лондонската фондова борса (LSE Group).

Refinitiv ще управлява и предоставя данни за устойчивото представяне на българските публични компании. Тези данни във вид на рейтинги ще служат за подбор на компаниите, които ще влязат в бъдещия ESG индекс на БФБ, чиято методология се очаква да бъде приета до края на 2022 г. По този начин БФБ с партньорстовото с Refinitiv ще помага на българските компании да станат разпознаваеми за света.

"Радваме се, че успяхме да установим това партньорство с Refinitiv преди стартирането на ESG индекса. Новият индекс ще бъде изграден върху солидни показатели, които са признати като глобален опит и методология. Вярваме, че това ще помогне на българските публични компании да подобрят своите ESG резултати в съответствие със световните стандарти и ще им позволи да допринесат за устойчивото икономическо развитие на България", каза тогава доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

"Горди сме да си сътрудничим с БФБ и да подкрепим стартирането на нов индекс за устойчивост в България. Тъй като правителствата в глобален аспект следват активни устойчиви икономически програми, ESG е основен приоритет за борсите и компаниите.

Нашето сътрудничество осигурява надежден измерител на ефективността на ESG практиките на местните компании, като им позволява да работят за дългосрочна устойчива икономика в страната.", добави Антонио Де Грегорио, управляващ директор за Централна и Източна Европа в Refinitiv.

През 2020 г. Refinitiv дебютира с Fund ESG Scores, за да улесни прехода на индустрията към устойчиво инвестиране, последван от Refinitiv Deals Intelligence Sustainable Finance League Table Rankings - първото и единствено ранкиране, което комбинира както устойчиви продукти, така и устойчиви компании, като така води до създаването на най-изчерпателните класации за устойчивост, познати на пазара. Като член на Глобалния договор на ООН, Refinitiv е част от общност от над 9000 компании в 135 страни, които са се ангажирали да прилагат отговорни бизнес практики.

 

*Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.