През първото тримесечие на 2022 г. безработицата намалява спрямо същия период на предходната година с 1.4 процентни пункта и достига 4.9%, съобщи Националният статистически институт.  

Коефициентът на безработица (делът на безработните от икономически активното население) намалява с 1.7 процентни пункта при мъжете и с 1.1 процентни пункта при жените и през първото тримесечие на 2022 г. стойността му e еднаква за мъжете и жените.

Броят на безработните през първите три месеца на настоящата година е 158.7 хил., от които 84.3 хил. (53.1%) са мъже и 74.4 хил. (46.9%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните намалява с 45.3 хил., или с 22.2%.

От всички безработни 10.6% са с висше образование, 52.1% - със средно, и 37.3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 4.6% за средно образование и 16.4% за основно и по-ниско образование.

Графика: НСИ

През първото тримесечие на 2022 г. делът на лицата с продължителност на безработицата под една година и този на продължително безработните лица (безработни от една година или повече) е почти еднакъв - съответно 49.7% (78.8 хил.) и 50.3% (79.9 хил.). Коефициентът на продължителна безработица (делът на продължително безработните лица от икономически активното население) намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. и достига 2.5%, като остава по-висок при мъжете (2.7%) в сравнение с жените (2.2%).

От общия брой на безработните лица 19.2 хил., или 12.1%, търсят първа работа.

През първото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години е 8.3% (8.1% при мъжете и 8.6% при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2.7 процентни пункта. Намаление на коефициента на безработица (15-29 навършени години) се регистрира само при мъжете - с 5.0 процентни пункта, докато при жените има увеличение по този показател с 0.4 процентни пункта.

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години през отчетното тримесечие е 2 594.3 хил., от които 1 068.9 хил. (41.2%) са мъже и 1 525.3 хил. (58.8%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15-64 навършени години са 1 216.7 хил., или 28.0% от населението в същата възрастова група. От тях повече от една трета (455.3 хил.) са неактивни поради участие в образование или обучение.

Икономически неактивни са онези, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години. Респективно икономически активните (работната сила) са всички заети и безработни.