Само 5,6% от новите фирми оцеляват повече от 5 години, сочат данните на НСИ за демографията на предприятията. Всяка година хиляди хора се опитват да стартират собствен бизнес, най-често в областта на търговията, но малко от тях успяват да се задържат на пазара.

В страната има около 347 хил. предприятия, като 12% от тях са новородени през 2017 г., т.е. създадени са през тази година, сочат данните на НСИ. През всяка от последните пет години се раждат следно по 12,03% от активните предприятия. Това говори за голяма активност от страна на българите при регистрирането на фирми. За периода 2013-2017 г. най-голям дял от 42,2% имат новородените дружества в сектора "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети". Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектора "Добивна промишленост" - едва 0,1% средно за периода.

Тази тенденция се запазва и през 2017 г., което потвърждава, че най-често хората се опитват да стартират свой бизнес именно в търговията. Като обикновено започват с малка фирма, без наети служители. През 2017 г. без наети хора са били 28 064 от новородените дружества, следвани от тези с 1-4 души персона - 12 661. През същата година новородените предприятия с поне 10 наети лица са само 537. От всички родени през 2016 г. предприятия 79,4% оцеляват една година по-късно, като по-стабилни са фирмите с няколко наети човека. При дружествата с 5-9 служители оцелелите една година след създаването им са 88,8%.

През 2016 г. новородените фирми са 43 434, като от тях 34 508 са преживели успешно 2017 г. Най-висок е делът на оцелелите в сектора "Транспорт, складиране и пощи" - 87,3%, а най-нисък - в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 52,1%. Но ако погледнем какво става 5 години след раждането на една фирми, ситуацията не е така добра. Делът на дружествата, родени през 2012 г. и все още активни 5 години по-късно - през 2017 г., е само 5,6%. Най-жизнеспособни са фирмите от сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", където делът на оцелелите през 5-годишния период е 13,6%. Най-малък е делът на оцелелите от сектора "Операции с недвижими имоти" - 4%.

69% работят в големите предприятия Всяко второ дружество е без персонал

В страната има около 347 хил. фирми, сочат данните на НСИ за 2017 г. От тях найголям дял имат активните дружества без наети работници. През 2017 г. техният брой е 164 876, или 47,4% от всички активни предприятия. В групата на фирмите с "1-4 наети" попадат 130 873 дружества, или 37,6% от общия им брой. Най-нисък е делът на фирмите с "5-9 наети лица". Средно за последните пет години той е 7,2%, а в групата с "10 и повече наети лица" средно за този период попадат 7,8% от активните предприятия. В големите предприятия с над 10 души персонал работят 69,4% от заетите в периода 2013-2017 г. И обратно - срещу големия брой фирми без наети лица, стои малък брой работници - само 6,6% от общия брой на заетите.