Доколко за успеха на една компания е важно тя да има ценности и цели, насочени към тях? И срещате ли трудности, когато трябва да обясните на бизнес лидерите, че приобщаването и многообразието имат пряко въздействие върху бизнес резултатите?

За Филип Морис Интернешънъл създаването на приобщаваща и многообразна работна сила не е просто правилният ход. То е ключът за отключване на иновациите, които стоят в основата на реализирането на нашите бизнес амбиции - най-вече изграждането на бъдеще без дим, чрез което да се постигне пробив в общественото здраве. Ние вярваме, че само работна сила, която е отражение на многообразието в света, може да отговори на различните потребности на нашите потребители в целия свят: пълнолетни пушачи, които ще продължат да пушат, ако нямат достъп до научно доказани по-добри алтернативи. Вече има и проучвания, които потвърждават значимостта на инициативите за приобщаване и многообразие в бизнеса. Например, според проучване на Credit Suisse, компаниите, в които има повече жени на ръководни длъжности, генерират по-голяма възвръщаемост на инвестициите. В този смисъл съм наистина горда, че Филип Морис Интернешънъл беше включена в Индекса на Блумбърг за равенство между половете (Bloomberg Gender Equality Index (GEI) за трета поредна година - списък, който показва фокуса на компанията върху развието на женското лидерство.

Ангажиментът на Филип Морис Интернешънъл за приобщаване и многообразие е твърд и на най-високо ниво, защото нашите лидери са наясно, че това носи предимства в бизнеса. Това е от ключово значение за всяка компания, която се стреми приобщаването и многообразието да станат част от нейната ДНК. Като потвърждение на това колко сериозно се отнасяме към този въпрос и надграждайки нашите общи усилия през последните няколко години, аз поех длъжността Главен директор "Многообразие" през март 2020 г., като отчитам дейността си пряко на Главния изпълнителен директор. Изключително се гордея с тази длъжност и влагам много страст в стремежа си към постигане на трайна промяна във и извън четирите стени на моята компания.

Как се измерва колко приобщаваща е една организация? За субективно усещане ли говорим или има индикатори за това?

Постигането на равнопоставеност и справедливост, като същевременно се развива чувството за принадлежност и приобщеност, вече е бизнес императив за организациите. Днес нещата са много по-различни, отколкото бяха преди 10 години. В миналото много компании, включително и нашата, измерваха резултатите си по отношение на приобщаването и многообразието само с представителството на жени в управлението. Но това не отразява в пълнота комплексната природа на темата, за която говорим. Реалният напредък по отношение на приобщаването и многообразието изисква да намерим нови начини за измерване на този напредък. Ако успеем да направим това, ще можем да управляваме и да дадем тласък на трайна промяна.

снимка: Силке Мюнстер, Главен директор „Многообразие“, Филип Морис Интернешънъл

През 2022 г. публикувахме резултатите от едногодишно проучване, озаглавено "Приобщаващо бъдеще". В това първо по рода си проучване изследвахме начина, по който бизнесът може да измерва по-добре степента на приобщеност, за да може да създаде среда, в която всички служители имат възможност да дават най-доброто от себе си в работата. Проучването бе проведено като независимо проучване от International Institute for Management Development (IMD) и в него бяха изследвани методите, които организациите могат да прилагат с цел насърчаване на промяна в културата на организацията. Бяха разгледани шест ключови измерения на приобщаването: психологична сигурност, уникалност, справедливост, участие, чувство за принадлежност и автентичност. В проучването се препоръчва използването на нов инструмент за оценка на мерките за приобщаване, Inclusion Net Promoter Score (INPS), който предоставя полезна информация. Той може да бъде доразвит с допълнителни отворени въпроси и лични интервюта със служителите за извличане на качествени данни. Остава ни още много работа, но благодарение на проучването разполагаме с методите и инструментите, необходими за отбелязване на напредък при постигането на нашата цел за изграждане на култура, в която всеки е приет и е ценен какъвто е, независимо от различията. И се надяваме, че наученото от нас ще помогне на други компании да постигнат по-бърз напредък в тази много важна област.

Кое е най-голямото предизвикателство в усилията на компаниите да създадат напълно приобщаваща среда?

Едно от най-големите предизвикателства са неосъзнатите предразсъдъци на хората. Всички сме чували свои колеги да казват "Аз нямам предразсъдъци". Но това е невъзможно. Всички имаме предразсъдъци. Понякога това ни помага бързо да взимаме решения. Но често тези предразсъдъци за заплаха за приобщаващата работна среда и затова ние трябва да ги откриваме и преодоляваме. Ние във Филип Морис Интернешънъл провеждаме интервюта на тема многообразие в малки групи, за да намалим риска неосъзнатите предразсъдъци да повлияят на подбора на таланти. Друго предизвикателство е екипният дух. В много аспекти това е нещо хубаво: кохерентната организационна култура стимулира усещането за принадлежност и нагласата, която може да се опише с фразата "един екип, една мечта". Но по този начин се изгубва и стойността на автентичността. Новите попълнения в екипа трябва да могат да внесат нови идеи, нов дух и нови ценности и след като станат част от компанията, те трябва да останат верни на себе си. Разбира се, най-голямото предизвикателство е хората да разберат, че всеки има своята роля и място. Някои хора смятат, че не трябва да се ангажират с теми като расизъм или други форми на дискриминация. Но изграждането на приобщаваща и многообразна работна сила изисква всеки да положи усилие - от висшето ръководство до най-ниските нива в йерархията. Затова е от ключово значение да намерим начин да ангажираме и мотивираме всеки един служител.

снимка: Силке Мюнстер, Главен директор „Многообразие“, Филип Морис Интернешънъл

Да работиш по въпросите на приобщаването и многообразието означава да се справяш с лични истории и преживявания. Кои са ситуациите, с които сте се сблъсквала в работата си или за които са Ви разказвали, които са Ви повлияли в положителен и отрицателен смисъл?

През цялата си кариера на коуч и ментор на други жени съм се старала да утвърждавам темите, свързани с приобщаването и многообразието. Искам всеки да се чувства ценен със своите уникални характеристики и да може да изрази различно мнение. След като се дипломирах със специалност математика в университета Рур в Германия, започнах работа в областта на маркетинговите проучвания в Research International. Бях работеща майка в една доминирана от мъже среда и трябваше да свикна с това да съм единствената жена в стаята. Освен това, английският не е родният ми език и когато започнах работа във Великобритания, имах трудности с езика и с особеностите на британския характер и хумор. Поради тази причина се чувствах изолирана и самотна. Човек придобива самочувствие да изразява своето мнение, само когато се чувства приет и уважаван такъв, какъвто е. И когато инициативите, свързани с приобщаването и многообразието в дадена компания, са приоритет, в компанията се изгражда култура на равни възможности и признание за всеки служител. Аз искам да дам своя принос тази промяна да се случи. Трябва да създадем по-добър свят за следващото поколение. Вече имам внучка и искам нейният път в живота да е по-лесен.

Кое е онова нещо, което отличава Филип Морис Интернешънъл по отношение на приобщаването и многообразието?

Щастлива съм, че амбициите на компанията съответстват на моите амбиции: да се създаде среда, в която всеки да дава най-доброто от себе си и така да се превърне в двигател за иновациите, чрез които да реализираме визията на компанията за бъдеще без дим. Трябва да извървим дълъг път, но се движим уверено напред. По-рано тази година например постигнахме целта за 40% представителство на жените в управлението 2022 г. Следващата ни цел, свързана с равнопоставеността на мъжете и жените, е поне 35% от висшите ръководни длъжности да бъдат заети от жени до 2025 г. В продължение на нашите усилия равнопоставеността да бъде централен елемент в дейността на нашата компания неотдавна глобалната организация EQUAL-SALARY поднови сертификата на компанията, който бе издаден за първи път от Фондацията EQUAL-SALARY през 2019 г. Тази независима неправителствена организация удостовери, че Филип Морис Интернешънъл продължава да осигурява равно заплащане за равен труд на мъжете и жените в над 90-те пазари, където компанията осъществява дейността си. Допълнение към това е и сертификат Global Top Employer от Top Employer"s Institute, който наскоро получихме за седма поредна година.

Горда съм и с глобалните ресурсни групи (Employee Resource Groups), които създадохме и които стимулират създаването на общност и връзки между служителите в сигурна среда, така че да се насърчи усещането за принадлежност и видимост, и да се формира по-добро разбиране за различните измерения и проявления на многообразието.

Филип Морис Интернешънъл е компания, чиято дейност се основава на данни и която е ориентирана към постигането на резултати. Затова след като се убедим в това, че приобщаването и многообразието подобряват бизнес резултатите и си поставим за цел да станем по-приобщаваща компания, в която работят разнородни хора, ще преместим планини, за да постигнем тази цел.

Какви са характеристиките на лидерите на бъдещето според Вас? А на организациите на бъдещето?

Смятам, че лидерите на бъдещето ще трябва да притежават три определящи качества: смирение, кураж и способност да приобщават. Те ще трябва да бъдат смирени, за да могат да признаят, че не знаят всичко и правят грешки. Ще трябва да имат куража да се опълчат на несправедливостта и микроагресията. И ще трябва да са добре запознати с темите, свързани с приобщаването, за да имат усет за различията, привилегиите и предразсъдъците. Това ще са задължителните лидерски качества, необходими за напредъка в обществото, както и качествата, които ще спомогнат компаниите да формират у всеки служител радостно усещане за принадлежност. На организационно равнище ще трябва да наложим правила, така че да не допускаме дискриминационно и изключващо поведение. Твърдият ангажимент на висшето ръководство е от ключово значение за създаването на приобщаваща култура. Лидерите трябва да формират екипна култура, която стъпва на основата на психологическа сигурност. Така служителите ще имат самочувствието да изразяват мнението си, да предлагат идеи, да творят, да създават иновации и да извличат лични и професионални ползи от една напълно приобщаваща култура.

*Материалът е публикуван с подкрепата на Филип Морис България