Министърът на енергетиката Румен Радев обяви конкурсна процедура за избор на представител на държавата в Надзорния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, съобщи Министерството на енергетиката.

Мандатът на представителя на държавата в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД Красимир Първанов е изтекъл.

За длъжността може да бъде избран български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария. Кандидатите следва да притежават висше образование, степен "магистър" в една от следните професионални области: "Социални, стопански и правни науки", "Технически науки", "Природни науки, математика и информатика".

От кандидатите се изисква също не по-малко от осем години опит на ръководна позиция на компания в областта на енергетиката, преработката на нефт и производството на нефтопродукти и инженерната химия.

Добрата репутация и компетенциите в областта на стратегическото планиране или финансовия мениджмънт са другите критерии за подбор на кандидатите.

Конкурсът ще се проведе в три етапа: проверка на допустимостта на кандидатите, писмено представяне на концепция за упражняване на правата на държавата и устно интервю.

Документи за участие в конкурса се приемат в Министерството на енергетиката до 31 август включително.

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление. Държавата, чрез Министерството на енергетиката, е притежател на една акция, клас А, с особени права. Министърът на енергетиката упражнява правата на държавата чрез свой представител в Надзорния съвет на дружеството.