Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на членове в Съвета на директорите на "Национален енергиен оператор" ЕАД. Това съобщиха от холдинга. Преди месец бе структурирана новата компания - НЕО, която се очаква да отговаря за развитието на ВЕИ проекти у нас. Конкурсът е за избор на трима членове на Съвета на директорите на НЕО, от които двама ще са представители на държавата и един независим член.

Кандидатите трябва да докажат, че имат поне пет години професионален опит в една от следните професионални области: "Социални, стопански и правни науки" или "Технически науки" или "Хуманитарни науки" или "Сигурност и отбрана", с професионално направление - икономика, финанси, счетоводство и контрол, право, енергетика, строителство, инженерство и други, е записано в поканата.

Срокът за приемане на кандидатурите е 17 ч на 16 май. Конкурсът ще се проведе на два етапа. При първия етап ще се разглеждат документите на кандидатите за постовете. След седем дни на проверки ще стане ясно и кой е допуснат до втория етап от кандидатстването. То пък ще бъде разделено на два етапа - кандидатите трябва да дадат писмена визия с прироритети за развитието на "Националния енергиен оператор". Концепцията следва да бъде разработена с дългосрочна визия и 5 годишен хоризонт на управление на дружеството. След преминаването и разглеждането на тази концепция се стига и до устно интервю с кандидатите.

До провеждане на конкурс за избор на ръководство, в Съвета на директорите на дружеството са назначени Пламен Герджиков, Александър Михайлов и Костадин Христов. Изпълнителен директор на дружеството е Александър Михайлов, информират още от БЕХ.

Основна цел на новосъздаденото дружество е ускоряване развитието на балансиращи мощности за зелена енергия в България. Компанията ще изпълнява проекти в областта на пълноценно оползотворяване на енергия, генерирана от възобновяеми източници, като чрез реализацията им ще се насърчават инвестициите в екологично чиста енергия и същевременно ще се спомага за балансирането на електроенергийната система.

Създаването на новото дружество е в унисон с основните цели на Зелената сделка, а именно преход към нисковъглеродна икономика на ЕС чрез все по-голям дял екологично чиста енергия, припомнят още от холдинга.

В контекста на поставените приоритети в Стратегическата визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 - 2053 г. за устойчиво преминаване към нисковъглеродна енергетика, НЕО ЕАД ще насочи усилията си в реализирането на инвестиции в нови балансиращи и производствени мощности, в това число системи за съхранение на енергия и ВЕИ централи, чрез които ще се гарантира сигурността на енергийната система при пиково натоварване, както и изпълнението на ангажиментите за намаляване на емисиите парникови газове, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост.