Топлофикация Русе е поредната централа на въглища в България, която обяви своята инвестиционна програма за намаляване на въглеродните емисии и постепенно отказване от използването на въглища. Дружеството планира до 2026 година да се сдобие с нови съоръжения с обща инсталирана мощност над 80Мвтч, за което ще инвестира близо 300 милиона лева. Подобна инвестиция е изключително голяма за град като Русе.

"4 са основните проекти, чиято реализация ще ни доближи до изпълнение на целите за декарбонизация на горивния микс. Най-близо сме до реализацията на проекта за въвеждане в експлоатация на 3 газобутални двигатели, за които вече сме говорили в публичното пространство. Преди края на годината когенераторите трябва да влязат в работен режим", каза инж. Севдалин Желев, изпълнителен директор на Топлофикация Русе.

Директорът посочи, че новите съоръжения са произведени от утвърдена финландска фирма и са с обща инсталирана електрическа и топлинна мощност от 21 Мвтч.

"Успешното внедряване в експлоатация на новите мощности ще позволи пълно изключване на въглищните мощности по време на неотоплителния сезон, което ще има положителен ефект върху въглеродния отпечатък на Топлофикация Русе. Освен, че драстично ще се редуцират въглеродните емисии, ще бъдат намалени и емисиите на фини прахови частици и серни окиси", каза инж. Севдалин Желев.

По план в следващите 2 години в Топлофикация Русе трябва да бъде увеличено производството на енергия от природен газ с въвеждане в експлоатация на още два нови когенератора с обща инсталирана мощност 20 Мвтч, с което допълнително ще се намалят количествата използвани въглища. С реализацията на това намерение общите инвестиции в газови мощности на Топлофикация Русе ще станат за над 120 000 000 лева.

"Въвеждането в експлоатация на втората група когенератори на практика ще удвои топлинния капацитет на природен газ и ще предостави възможност за последващо редуциране на въглищните мощности и по време на отоплителния сезон. Трябва да отбележа, че заедно с колегите взехме стратегическото решение да инвестираме в газови двигатели директно, а не да се захващаме с преустройство на морално амортизирания въглищен котел, който щеше да постигне многократно по-ниска ефективност в сравнение с когенераторите. При модерните газобутални двигатели коефициентът на полезно действие е около 85%", обясни инж. Севдалин Желев.

Директорът разкри, че Топлофикация Русе е внесла в Изпълнителната агенция по околна среда инвестиционно предложение за изграждане на модерна инсталация за производство по комбиниран способ на топлинна и електрическа енергия чрез генериране и изгаряне на биогаз. Съоръжението ще отговаря на най-добрите налични техники в областта.

"Източникът на биогаз за инсталацията ще е обикновената биомаса, която използваме в производството на енергия вече няколко години. Допитахме се до международния опит и установихме, че превръщането на биогоривото в биогаз води до увеличаване на ефективността, което е една от основните ни цели, особено при използването на зелени горива с нулеви въглеродни емисии. Биогазът се получава чрез стандартна и напълно безопасна реакция на анаеробно разлагане на растителна биомаса", обясни инж. Севдалин Желев.

Проектната стойност за строителството на инсталацията за биогаз е 18 милиона евро и по план ще притежава по 7 Мвтч електрическа и топлинна мощност. Съоръжението трябва да влезе в експлоатацията до края на 2025 година.

"Последната, но не и по важност инвестиция на Топлофикация Русе е с хоризонт за реализация до 2026 година. Планираме изграждане на нов топлоизточник на съществуващата площадка, става въпрос за газова и парна турбина с мощност от 30Мв. Предстоят ни преговори с американска фирма за доставка на газовото оборудване, но тепърва предстои проучване, разговори и получаване на официална оферта", обяви инж. Севдалин Желев.

Директорът на дружеството заяви, че при действащите цени подобна инвестиция би струвала около 120 000 000 лева, но все още детайлите по проекта не са уточнени и е възможно цифрата да набъбне, тъй като постоянно всички компоненти, части и машини поскъпват.

Инж. Севдалин Желев е уверен, че до 2026 година Топлофикация Русе ще придобие модерен облик и ще бъдат запазени работните места на заетите.