Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. се увеличават с 8.3 на сто. Жилищата в тях обаче намаляват с 19.3 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 21.1 на сто. Това се казва в съобщение на Националния статистически институт.

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната разгъната застроена площ (РЗП) също намалява, съответно с 21.4 и 4.8 на сто. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 23.2 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 15.7 на сто.

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1351 жилищни сгради с 6317 жилища в тях и 815 293 кв. м разгъната застроена площ, на 22 административни сгради/офиси с 64 183 кв. м РЗП и на 883 други сгради с 472 160 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.6 на сто, жилищата в тях - с 15.5 на сто, а общата им застроена площ - с 9 на сто.

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 4.8 на сто, а общата им застроена площ - с 204.9 на сто. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 19.9 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 22.6 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 227, Пловдив - 201, Варна - 153, София - 113, и Бургас - 87. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 512, Пловдив - 701, Варна - 680, Бургас - 676, и Кърджали - 236.

През първото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 847 жилищни сгради с 4454 жилища в тях и с 529 686 кв. м обща застроена площ, на 12 административни сгради/офиси с 4873 кв. м РЗП и на 545 други сгради с 510 416 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 14.7 на сто, жилищата в тях - с 22.8 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 22.4 на сто. Броят на започнатите административни сгради нараства с 9.1 на сто, но тяхната РЗП спада с 58.6 на сто. Започнатите други видове сгради са по-малко с 11.2 на сто, докато тяхната РЗП се увеличава с 23.2 на сто.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 2.8 на сто, жилищата в тях - с 0.6 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 15.4 на сто. При броя на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 29.4 и 84.1 на сто. Започнатите други видове сгради намаляват с 15.4 на сто, а общата им застроена площ - с 11 на сто.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 146 жилищни и 70 други сгради; София (столица) - 136 жилищни, 4 административни и 22 други сгради; Стара Загора - 52 жилищни и 76 други сгради; Бургас - 94 жилищни и 32 други сгради; Варна - 76 жилищни и 18 други сгради.