През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 162 жилищни сгради с 6 247 жилища в тях и 815 987 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 26 административни сгради/офиси с 33 101 кв. м РЗП и на 1 026 други сгради с 638 272 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.3 на сто, жилищата в тях - с 14.7 на сто, а общата им застроена площ - с 9.8 на сто.

При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради също се наблюдава спад съответно с 13.3 и 9.2 на сто, като общата застроена площ на административните сгради нараства с 13.2 на сто, докато РЗП на другите сгради е по-малко със 7.7 на сто.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6.3 на сто, жилищата в тях - с 33.1 на сто, а разгънатата им застроена площ е повече с 37.1 на сто. Издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради намаляват съответно с 10.3 и 10.1 на сто, а и тяхната РЗП бележи спад респективно с 57.2 и 21.2 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 205, Пловдив - 176, Варна - 108, и Бургас - 102. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 337, Пловдив - 1 355, Бургас - 754, и Варна - 687.

През първото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 723 жилищни сгради с 4 157 жилища в тях и с 476 224 кв. м обща застроена площ, на 18 административни сгради/офиси с 22 623 кв. м РЗП и на 467 други сгради с 428 856 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко със 7.2 на сто, жилищата в тях - с 1.4 на сто, а общата им застроена площ - с 12.4 на сто. Започнатите административни сгради бележат ръст от 12.5 на сто, но тяхната обща застроена площ е по-малко с 16.7 на сто. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 18.1 на сто, а тяхната РЗП - с 5.7 на сто.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 13.1 на сто, жилищата в тях - с 29.2 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 16.8 на сто. Броят на започнатите административни сгради нараства с 12.5 на сто, докато тяхната РЗП спада с 61.8 на сто. Започнатите други видове сгради са повече с 1.5 на сто, а разгънатата им обща застроена площ - с 47.5 на сто.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 140 жилищни и 66 други сгради; София (столица) - 123 жилищни, 7 административни и 19 други сгради; Бургас - 91 жилищни, 3 административни и 29 други сгради; Варна - 83 жилищни и 28 други сгради.