Правителството прие решение за отнемане, поради отпаднала нужда, на имот - публична държавна собственост и безвъзмездното му предоставяне за управление на Министерство на икономиката, обявяването му за имот - частна държавна собственост и даване на съгласие за внасянето му като непарична вноска в капитала на "София Тех Парк" АД, - София.

Решението включва и обявяване на имоти - частна държавна собственост за имоти - публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Министерството на отбраната. Решението засяга недвижим имот, намиращ се в област София, Столична община, София, район Младост, представляващ сграда.

Чрез внасянето на имота като непарична вноска в капитала на "София Тех Парк" АД се цели осигуряването на устойчиво развитие на "Научно-технологичен парк", чрез надграждане на вече изградената инфраструктура, за което е необходимо дружеството да увеличи сградния фонд с достатъчна площ. Имотът ще бъде използван с инвестиционна цел, като административна сграда, с която ще се обогати Инкубационната програма на дружеството и широкия набор от услуги в подкрепа на иновациите, включително образователни. Внасянето на имота в капитала на "София Тех Парк" АД ще обезпечи доброто му стопанисване и ще отпадне необходимостта да се предоставят бюджетни средства за поддържане на недвижимия имот, които не се използват по предназначение.

Същевременно, заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната е отправил искане до министъра на икономиката да бъде разгледана възможността поземлени имоти, понастоящем включени в капитала на "София Тех Парк" АД, да бъдат предоставени за нуждите на Министерство на отбраната. Въпросните имоти са граничещи с имоти, които се ползват от структури на Българската армия и Министерството на отбраната.

С решението се възлага на министъра на икономиката, като упражняващ правата на държавата в Общото събрание на акционерите на "София Тех Парк" АД, да предприеме действия и предложи вземане на решение от компетентния орган на дружеството - Общото събрание на акционерите да бъде намален капиталът на дружеството с шест поземлени имота, които ще придобият статут на имоти - публична държавна собственост и ще бъдат предоставени за стопанисване и управление на Министерство на отбраната.