Данъчната декларация за недвижимите имоти вече може да се заявява и по електронен път, съобщиха от Държавната агенция "Електронно управление". Става въпрос за данъчната декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти. Услугата вече е достъпна за потребителите на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Общо 117 общински администрации предоставят услугата чрез Единия модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги. Към останалите общински администрации декларацията се заявява чрез Системата за сигурно електронно връчване в съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за електронно управление.

 Декларацията подават:

  • собствениците на облагаем с данък недвижим имот
  • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост
  • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
  • концесионерът при учредено право на концесия

Подадената декларация от един съсобственик, важи и за останалите съсобственици и ползватели. 

Какви са срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 14?

  • първа вноска - до 30 юни;
  • втора вноска - до 31 октомври.

Предплатилите до 30 април за цялата година получават отстъпка 5 на сто.